Прашања/барања и одговори

Во насока на подобрувањe на транспарентноста и отчетноста на Генералниот секретаријат, а согласно Извадокот од Нацрт – записникот од Сто дваесет и првата седница на Владата, одржана на 24 јануари 2023 година, Генералниот секретаријат објавува анонимизирирани барања за пристап до информации од јавен карактер, заедно со одговорите кои се доставени до барателот, со цел истите да можат да бидат повторно употребувани од други физички и правни лица без повторно поднесување на барање со иста содржина.

Напомена: До Генералниот секретаријат често пристигнуваат барања за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои се побарани Информации разгледувани на седница на Влада, постапки за јавни набавки и други слични барања. Иако овие барања се уважени и позитивно одговорени, односно на барателот му е доставена бараната информација, нивното објавување на веб страната е неизводливо поради обемот на изготвениот материјал.

2022 година

ОДГОВОР: Генералниот секретаријат го разгледа предметното барање и согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), го достави на надлежност и постапување до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија достави податоци до Генералниот секретаријат со допис бр.03-1585/2 од 30.3.2022 г.
Генералниот секретаријат го разгледа истото и достави позитивен одговор, во согласност со член 20 став (1), член 21 став (2) и член 24 став (1), односно Ви го доставуваме следниот податок:
Корисник на апанажа во последните шест месеци е Аријан Хоџа на кој со решение на Собранието на РСМ му е утврдено право на користење апанажа од 10.12.2021г до 9.9.2022г. За период од 10.12.2021 до 28.2.2022г исплатени се вкупно 186.505,00 денари или на месечно ниво 69.197,00 денари на име апанажа.

ОДГОВОР: На седница на Влада не се разгледани информации и документи поврзани со електронската апликација за аплицирање на Годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2022 година од Министерството за култура. Дигитализацијата на процесот е клучна заложба на Владата согласно Програмата на Владата 2022 – 2024 година. Согласно член 2 и член 3 од Закон за организација и работа на органите на државната управа, органите на државната управа извршуваат надлежности за конкретни области и подрачја, заради што за одговор на конкретните прашања упатуваме на Министерството за култура.

Дополнително, потсетуваме дека согласно член 3 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 

ОДГОВОР: При службената посета на Рим, Италија и Ватикан на 23.5.2022 и 24.5.2022 година се направени следниве трошоци за пат и сместување:

 • Трошоци за пат за делегација од Владата на Република Северна Македонија, авио билети – 273 295,08 мкд;
 • Трошоци за пат за МПЦ, авио билети – 102 588,04 мкд и
 • Трошоци за пат за новинари, авио билети – 234 400,08 мкд.
 • Трошоци за хотелско сместување за делегација од Владата на Република Северна Македонија, Marriot Grand Hotel Flora, Rome – 106 EUR;
 • Трошоци за хотелско сместување за МПЦ, hotel Palazzo Cardinal Cesi 4*, Rome – 228 450 мкд и
 • Трошоци за хотелско сместување за новинари, hotel EXE Domus Aurea 4*, Rome – 234 240 мкд.

ОДГОВОР: Ве известуваме за следното:

 • На 06.04.2022 година Општина Штип ги прати документите за проектот;
 • На 15.04.2022 година ТАВ Констракшн ја доби градежната дозвола издадена од општина Штип;
 • На 10.5.2022 година ТАВЦ се обрати до Општина Штип со барање за доставување дополнителна документација за железничките премини;
 • На 25.05.2022 година Општина Штип го достави проектот за железничките премини;
 • На 13.07.2022 година беше одржан технички состанок меѓу ТАВЦ и Општината на кој се утврдија недостатоци во проектот и во предметот, a за кои од Општина Штип беше побарано надминување на потенцираните слабости;
 • На 04.08.2022 година Општина Штип ја прати ревидираната студија за проектот (предмер);
 • На 08.08.2022 година беше одржан дополнителен состанок меѓу ТАВЦ и Општината, на кој од Општината беа побарани дополнителни ставки за комплементирање на предметот;
 • На 15.08.2022 година Општина Штип прати уште една ревизија;
 • На 24.8.2022 година ТАВЦ прати известување за обемот на работите за одобрување од страна на Општината;
 • На 29.09.2022 година Општина Штип издаде одобрување за обемот на работи;
 • На 30.9.2022 година беше склучен Договорот помеѓу ТАВЦ и подизведувачот, а веднаш по потпишувањето беа нарачани потребните материјали за работа на градилиштето; (цевки Ф560 мм и фасонска галантерија и фитинзи). Овие материјали не се произведуваат во Северна Македонија. Имајќи ја предвид глобалната ситуација и проблемите во ланецот на снабдување, како и тековната состојба на пазарот, испораката за овој тип на материјал од страна на производителот се проценува дека ќе трае од 16 до 20 недели;
 • На 10.10.2022 година Надзорот МГ Проект започна со работа;
 • Активностите на терен се уште стојат до пристигнување на потребните нарачани материјали;
 • Останатите активности на терен (ископ) зависат од обезбедување на нарачаните материјали;
 

Ве молиме, имајте предвид дека активностите на терен во претстојниот период ќе зависат и од временските услови.

ОДГОВОР: Број на добиени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер во 2021: 760

Број на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер за кои имате дадено:

Целосно одобрен пристап до бараната информација: 754

Делумно одобрен пристап до бараната информација: 2

Одбиено пристап до бараната информација: 4

Вкупен број на информации кои се означени со некој од степените за класификација на информацијата во 2021: 2

Број на информации кои се означени со степенот “државна тајна” во 2021: 0.

Број на информации кои се означени со степенот “строго доверливо” во 2021: 0

Број на информации кои се означени со степенот “доверливо” во 2021: 1.

Број на информации кои се означени со степенот “интерно” во 2021: 1.

Број на информации кои се означени со степенот “за ограничена употреба” во 2021: 0

Вкупен број на информации чиј рок е продолжен поради доверливост на податокот, во 2021: 0

ОДГОВОР: Владата на Република Северна Македонија, во периодот 2019-2021 година додели вкупно 13.546.000 денари на граѓански организации за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, и тоа:

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2019 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.30/2019), со која се финансираат програмските активности на здруженија за борба против семејното насилство, во износ од 3.926.000,00 денари и тоа:

 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.105.000 денари;
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.298.000 денари;
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 800.000 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 723.000 денари.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2020 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.277/2019), со која се финансираат програмските активности на здруженија за борба против семејното насилство, во износ од 4.000.000 денари и тоа:

 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.092.000,00денари
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.300.000,00 денари
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 805.000,00 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 803.000,00 денари.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри и член 34 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 јануари 2021 година, донесе Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2021 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.10/21), со која се финансираат програмски активности на здруженија за борба против семејното насилство, во износ од 4.000.000 денари и тоа:

 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 972.000,00 денари
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.300.000,00 денари
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 805.000,00 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 923.000,00 денари.

Исто така, Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 2020 година, донесе Одлука за распределба на финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со Ковид-19 кризата („Службен весник на РСМ“ бр157/20), со која се изврши распределба на 29.514.495 денари на 40 граѓански организации, од кои 1.620.000,00 денари  за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, и тоа:

 • Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта Скопје за проектот Програма за психосоцијална помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство во висина од 810.000,00 денари
 • Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство Скопје за проектот Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период во висина од 810.000,00 денари.

Со Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.207/19) и Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.166/21), не се финансирани активности на граѓански организации поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство.

 

ОДГОВОР: Со последната Одлука на Владата е продолжена важноста на сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето, претходно важноста беше 45 дена. За податокот за „периодот во кој едно лице не се смета за повторно позитивно на ковид-19 е 3 месеци“, Ве информираме дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат ги изготвува решенијата за изолација на лица позитивни на SARS-CoV-2 или нивни контакти преку електронскиот систем Мој Термин, по доставен список  на лица позитивни или контакти за кои  претходно е изготвена анкета од надлежен  Центар за јавно здравје. Тоа значи дека одлуката дали лицето кое било во контакт со позитивно лице ќе биде ставено во изолација или не, зависи од проценката на епидемиологот кој ја извршил анкетата. ДСЗИ не одлучува дали лицето контакт ќе биде ставено во изолација или не. Таа одлука ја носи епидемиологот од надлежниот Центар за јавно здравје. За подетални информации потребно е да се обратите до Министерството за здравство.

 

ОДГОВОР: Владата на Република Северна Македонија во 2020 година нема донесено Одлука за еднократно наградување на ангажираните здравствени работници кои работеле во КОВИД центрите, односно кои учествувале во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од КОВИД -19.

ОДГОВОР: Во период од 01.01.2021-31.03.2022 во постапкте за јавни набавки биле користени услуги од надворешни лица.

 1. Изборот на ангажираните стручни лица е извршен со Одлука на одговорното лице на договорниот орган-Генералниот Секретар на Влада на Република С. Македонија.
 1. Надворешните лица  биле ангажирани со цел да и помогнат на Комисијата за јавни набавки при оценување на елементот квалитет за секој понудувач и нема право на одлучување.
 1. Според сознанијата на Секторот за јавни набавки надворешните лица се ангажирани без надомест.
 2. Надворешните лица потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси кои ги доставуваме во прилог.
 3. Надворешните лица со одлуката за номинирање се задолжени за обезбедување на доверливост на информациите. 
 4. Вкупен број на лица вработени во Секторот за јавни набавки е 5 (пет)лица од кои 3(три) лица со решение за мобилност и 2 (две) лица со овластување.
 5. Во 2021/2022 вкупно 4 лица имаат потврда за положен испит

ОДГОВОР:

Во однос на точка 1, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија не располага со бараните податоци. Сепак Ве информираме дека Владата на Република Северна Македонија на седница одржана на 21 мај 2019 година, дала согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за национална историја  – Скопје бр. 02-676/4 од 19.12.2018, со која за директор на Институтот е избран д-р Драги Ѓоргиев, научен советник – редовен професор („Службен весник на РСМ“ бр.110/2019).

Во однос на точка 2 и точка 3, ве известуваме дека согласно член 3 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. Во конкретниот случај Генералниот секретаријат не ги создал и не располага со бараните информации од точка 2 и точка 3.

ОДГОВОР: Од страна на портпаролот на Владата на Република Северна Македонија на испратени прашања од медиуми, непосредно по одржување на конкретниот настан, даден е следниот одговор: 

„Потпишувањето на Охридскиот рамковен договор донесе придобивки за развој на нашето демократско општество и претставува заеднички успех и вредност со што Северна Македонија треба да се гордее и да го промовира како модел. Тој веќе цели две децении е основа на меѓуетничката стабилност и меѓусебното почитување.
Дополнително како резултат на политиката на оваа Влада, имаме релаксирани меѓуетнички односи како никогаш порано. Секој граѓанин, без оглед на етничката, верската или која било друга припадност, ја чувствува Северна Македонија како своја држава која се грижи за правата на сите. Токму затоа, секој обид за поткопување на постигнатото нема никаква поддршка и Владата го смета за изолирана провокација какви што имало и ќе има. Најважно од сѐ е што за разлика од порано, ваквите обиди немаат поддршка од ниту еден претставник навласта.“
Одговорот е објавен и во новинарски текстови на следниве линкови:

https://lokalno.mk/vladata-isvirkuvaneto-na-makedonskiot-jazik-go-smeta-za-izolirana-provokatsija/ 

https://play.mrt.com.mk/play/55322

Дополнително, изјава даде и вицепремиерот Бојан Маричиќ, која е пренесена во медиуми и истата е достапна на линкот подолу:

https://press24.mk/marichikj-za-isvirkuvanjeto-na-makedonskiot-jazik-na-zabavata-za-ramkovniot-dogovor-jas-kako

ОДГОВОР: Согласно член 20 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно со Решение за позитивен одговор со број 46-3400/2 се информира барателот за следното: Службените лица за посредување по информации од јавен карактер, се обратија до службите од секторот за финансиски прашања, кои работеле во постапката која се уредува со Уредбата со законска сила за финансиска подршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на Македонски производи и услуги за време на вонредна состојба и имајќи ја предвид и самата содржина на наведената Уредба, не известија дека: За прашањето под точката 1, односно каде, на кој начин,  во кој рок и кои документи треба да ги достават граѓаните кои ги исполнуваат условите, односно спаѓаат во една од четирите групи, дефинирани во член 2 од Уредбата, граѓаните не треба да аплицираат и да доставуваат документи врз основа на што би се класифицирале во една од групите корисници на финансиска помош, туку листи на корисници изготвуваат: Управата за јавни приходи (до која податоци доставуваат Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и Министерство за труд и социјална политика), Министерство за образование и наука и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, кои ги доставуваат до Генералниот секретаријат на Владата. За прашањата под точка 2 и 3 и правилата на дополнување на конечната листа,  актот и рокот за дополнување на листата,  нема предвидено дополнување ниту со акт ниту на друг начин на веќе еднаш објавената конечна листа на корисници на финансиска подршка, после доставените приговори, на веб страницата која е наменета за постапката,  на www. kupuvamdomasno. gov.  mk.

БАРАЊЕ: Генералниот секретаријат на Владата, имајќи ги предвид самите прилози во Жалбата, го доставува следното образложение за постапувањето по предметот: Како што се гледа и од електонското писмено барање за информации од јавен карактер, Стоматолошката Комора, преку електронска поштата:ana.pravensektor@gmail.com, го доставила барањето на електронската поштата на службеното лице за пристап до информации од јавен карактер на канцеларијата на Претседателот на Владата, Ана Малцева Маринковиќ на електорнската пошта на ana.malceva@primeminister.gov.mk на 4 март 2022 година, за да одговори Канцеларијата на Претседателот на Владата.

         Стоматолошката комора на Македонија, барањето не го доставила до Генералниот секретаријат.

          Според електронското известување на секторот за човечки ресурси на Генералниот секретаријат, посоченото лице не е во работен однос во Канцеларијата на Претседателот на Владата, во времето кога е доставено барањето (на 4 .3.2022) односно Ана Малцева Маринковиќ е одјавена заклучно со 31.1.2022 година, заради што не е и одговорено.

          Што се однесува до самото барање, Генералниот секретаријат ја известува комората за следните факти:

         За точката 1 насловена како: Барање за промена на мрежата за здравствени установи во примарна стоматологија, доставено од ЗПЗСУ ПДДМ и заведено во Влада, со архивски број 08-1047/1 од 15.02.2021, Генералниот секретаријат овој дел од барањето го доставува на понатамошна надлежност на Канцеларијата на Претседателот на Владата, согласно член 18 на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, бидејќи назначениот архивски број на материјалот не е број на Генералниот секретаријат, туку архивски број на кој се заведуваат материјалите само на Канцеларијата на Претседателот на Владата според План на Архивски знаци за 2021 година на Владата.

     За точката 2 во конкретниот случај постапено е исто така согласно член 18 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, бидејќи:

     Согласно податоците на службите на Генералниот секретаријат, наведената Информација за состојбата и условите под кои работат приватните стоматолошки здравствени установи, финансиските импликации причинети од пандемијата и продлабочување на веќе постојната лоша материјална состојба со предлог мерки за ублажување на последиците, заведено во Влада-Економски совет со арх.бр.44-5032/1 од 04.06.2020 година, е заведена под наведениот број на секторот за нормативно-правни работи поврзани со седниците на работните тела на Владата и седниците на Владата, меѓутоа не била разгледана на седница од страната на Владата. Во врска со ова прашање Генералниот секретаријат не располага со други дополнителни податоци, бидејќи Економскиот совет е ад-хок тело од кое треба да произлегуваат насоки и препораки за справување со последиците по економијата, стопанството и финансискиот сектор од коронавирусот

ОДГОВОР:

 • По однос на првото прашање во прилог Ви ја праќаме табелата со податоци за вработените во Генерален секретаријат за 2021 година, поделена по националност, која се однесува на Ромите и вкупниот број на вработени, по пол, степен на образование и раководна/нераководна функција:Роми -именувани нема, раководни-1 (маж) со високо образование, нераководни 5 мажи  со високо и 7 со средно и 2 жени со високо и 2 жени со средно образование, додека вкупно е следнава состојба: 2 мажи со високо обрзаование се именувани, 34 мажи и 50 жени со високо образование се раководни, 48 мажи и 79 жени се нераководни службеници со високо образование додека 16 мажи се со средно образование и 18 жени со средно образование како нераководни.

 

 • По однос на второто прашање Ве известуваме дека во Генерален секретаријат заклучно со 31.12.2021 година, вработени се вкупно 4 (четири) Ромки од кои 1 (една) со звање советник со завршено високо образование; 1 (една) со звање помлад соработник со завршено високо образование и 2 (две) со звање помлад референт со завршено средно образование.

ОДГОВОР: 1.Во врска со прашањето под број 1 односно како Владата постапила согласно утврдените наоди на стручната комисија во случајот со издаденото одобрение за градење, Владата на 64-та седница на 6 април 2021 година, ја разгледала Информацијата доставена од општина Охрид во врска со Информацијата за спроведување на Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион и Извештајот за извршениот увид во работата на Општина Охрид во процесот на издавање/спроведување на одобрението за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк Горица, доставен од Министерството за транспорт и врски, и ги разгледала како материјали за информирање.

      Истовремено, Владата заклучила Министерството за транспорт и врски до Општина Охрид да го достави Извештајот за извршениот увид во работата на Општина Охрид во процесот на издавање/спроведување на одобрението за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк Горица, со цел на констатациите утврдени од стручната Комисија, Општина Охрид да достави одговор до Министерството за транспорт и врски. Според известување број 02-2506/7 од 7 мај 2021 година на Министерството за транспорт и врски, Општина Охрид до министерството доставила Информација како одговор на дадените констатации од Извештајот. Според ова известување број 02-2506/7 од 7 мај 2021 година, Министерството за транспорт и врски ја разгледало доставената Информација и има мислење дека одговорите од Информацијата се толкувања на првостепениот орган, без доволно аргументи согласно цитираните одредби од актуелната законска регулатива. Министерството, во прилог на известувањето број 02-2506/7 од 7 мај 2021 година, ја доставило Информацијата на Општина Охрид до Владата, со препорака до општината да го преиспита издаденото одобрение за градење, имајќи ги предвид констатациите од Извештајот на Комисијата. Владата го разгледала наведеното известување од Министерството за транспорт и врски број 02-2506/7 од 7 мај 2021 година во врска со Извештајот од Комисијата за извршениот увид во работата на Општина Охрид во процесот на издавање/спроведување на одобрение за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк Горица, на 69-та седница одржана на 11 мај 29021 година. Според содржината на извадокот од Нацрт-записникот на оваа седница, се констатира дека Владата заклучила, Општина Охрид да го преиспита издаденото одобрение за градење имајќи ги предвид констатациите од Извештајот на Комисијата и да обезбеди стручно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање. Последниот заклучок на Владата во врска со конкретното прашање е донесен на 103-та седница одржана на 31 август 2021 година, кога Владата го разгледала Известувањето на Општина Охрид во врска со издаденото Одобрение за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк Горица, имајќи ги предвид констатациите од Извештајот од Комисијата за извршениот увид, како материјал за информирање. Во продолжение на заклучокот, Владата заклучила да се имаат предвид задолженијата од 57-та седница од 23 март 2021 година и 69-та седница на Владата одржана на 11 мај 2021 година.

ОДГОВОР: До Генералниот секретаријат на Владата, доставено е Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое се побарани и наведени во диспозитивот на решението, односно следниве: 1.Дали Вашата институција има планирано или спроведено превентивни активности:едукативни работилници или кампањи за подигање на свеста на општата јавност за различните манифестации на сите форми на насилство врз жените, лица со различна сексуална ориентација и родов идентитет, опфатени со Истамбулската конвенција. Доколку Вашиот одговор е ДА, Ве молиме опишете колку активности имате планирано/реализирано и во кој временски период се планирани/реализирани?; 2.Доколку е спроведена национална медиумска кампања, на кој начин се вклучени и/или одразени специфичните потреби на ранливите жени на родово-базирано насилство и семејно насилство? Ве молиме опишете ги планираните/реализирани активности, односно кампањи и дали тие се дел од Вашата програма или станува збор за вклучување во активности на друг субјект со меѓуинституционална соработка, соработка со национални институции тела за родова еднаквост или соработка со граѓански сектор?; 3.Колку финансиски средства се предвидени, а колку потрошени за реализација на реализираните превентивни активности (едукативни активности/кампањи), на пример:за изработка и печатење на едукативни флаери, постери или други материјали, организирање на медиумска презентација на кампањите и други слични активности и од каде се обезбедени тие средства?; 4.Дали имате назначено конкретно лице со систематизирано работно место за реализација на вакви и слични активности, доколку одговорот е ДА, дали тоа лице има посетувано обуки за сензибилизирање на тематската област, доколку одговорите со НЕ кое лице е одговорно за планирање на превентивните активности/кампањи за унапредување на чобековите права, а особено забрана за насилство врз жените?; 5. На кој начин обезбедувате широка дисеминација меѓу јавноста за информации за мерките кои се на располагање за спречување на насилство и за постоечките мерки за заштита на жртви и постоечки специјализирани сервиси? Дали имате подготвено план/програма за спроведување на кампањи во континуитет, се додека не се постигне доволно ниво на свест кај општата популација и дали постои евалуација за постигнатите резултати?; 6. Колку средства од буџетот на Владата одделно за 2018, 2019, 2020 и 2021 година, се доделени на граѓански организации за спроведување на активности повразни со родово-базирано насилство и семејно насилство? Колку од овие средства биле доделени за активности за спречување и заштита од родовобазирано насилство и семејно насилство на геј мажи, бисексуалци/ки, трансродови луѓе? Ве молиме податоците поделете ги по година, име на организација, наслов на проект, висина на доделена финансиска поддршка.

          Генералниот секретаријат на Владата го разгледа предметното барање и во конкретниот случај постапено е согласно член 20 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно со Решение за позитивен одговор бр.46-2166/2 се информира барателот за следното:

       Според податоците на службите од Секторот за човечки ресурси и Секторот за анализа на политиките и координација-Одделение за соработка со невладините организации, Сектор за финансиски прашања, се приложува следното образложение за сите прашања посебно :

1.Во врска со број и период на спроведување на едукативни работилници или кампањи за подигање на свеста на јавноста за манифестации на форми на насилство врз жени, лица со различна сексуална ориентација и родов идентитет, опфатени со Истамбулската конвенција, во 2018 година по насока на Министерството за труд и социјална политика, а од страна на Министерството за информатичко општество и администрација е спроведена е-обука за родова еднаквост-почетна/напредна обука преку Системот за управување со учењето (CYY/LMS) наменета за сите административни службеници.

2.За прашањата во врска со национални медиумски кампањи за наведената област, генералниот секретаријат не располага со податоци дека се спроведувани медиумски кампањи.Единствено како што е наведено во одговорот за точката 6, во врска со средствата од Буџетот на Р. С. Македонија за 2018, 2019, 2020 и 2021 година што се доделени на граѓански организации за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, во 2018 не биле предвидени средства во Буџетот на Владата на ставката 463-Трансфери до невладини организации. Во периодот 2019-2021 година, Владата доделила вкупно 13.546.000 денари на граѓански организации за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство. (поопширно во образложението на точката 6).

3.За средствата за реализација на кампањите, во периодот од 2018 до 2021 година од сметката на Влада на РСМ не се исплаќани средства за едукативни активности, работилници, обуки медиумски кампањи, пропагандни постери флаери за заштита од семејно, родово или друга форма насилство, согласно податоците на сектор за финансиски прашања.

4.Во врска со систематизацијата за работно место кое се однесува  на активности од областите на семејно, родово и други форми на насилство, Генералниот секретаријат на Владата нема пропишано во систематизацијата на работни места, работно место за активности од области на заштитата од различните манифестации на насилство, односно  во Правилникот за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на Владата на Р.С.Македонија нема предвидено работно место за семејно насилство, човекови права, насилство врз жените и слично, бидејќи Генералниот секретаријат не спроведувал кампањи за заштита од форми на насилство..

5.Во врска со прашањата за плановите или програмите за кампањите и десиминацијата на информациите во јавноста, околу темите за заштита на ранливите групи од различните форми на насилство и евалуацијата од ефектите, нема податоци дека кампањи, програми и планови се спроведувани или создадени од Генералниот секретаријат.

 1. Во врска со средствата од Буџетот на Р. С. Македонија за 2018, 2019, 2020 и 2021 година што се доделени на граѓански организации за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, во 2018 не биле предвидени средства во Буџетот на Владата на ставката 463-Трансфери до невладини организации.Во периодот 2019-2021 година, Владата доделила вкупно 13.546.000 денари на граѓански организации за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, и тоа:Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игрии член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година,Владата на, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донела Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2019 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.30/2019),со која сефинансираат програмските активности на здруженија за борба противсемејното насилство, во износ од 3.926.000,00 денари и тоа:
 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.105.000 денари;
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.298.000 денари;
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од800.000 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупенгодишен износ од 723.000 денари.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри и член 32 од Законот за извршувањена Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Владата на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донела Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2020 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.277/2019), со која се финансираат програмските активности на здруженија за борба противсемејното насилство, во износ од 4.000.000 денари и тоа:

 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.092.000,00денари
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.300.000,00 денари
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од805.000,00 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 803.000,00 денари.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игрии член 34 од Законот за извршувањена Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Владата на седницата, одржана на 12 јануари 2021 година, донела Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2021 година за финансирање на програмските активности на националните иннвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.10/21),со која се финансираат програмски активности на здруженија за борба против семејното насилство, во износ од 4.000.000 денари и тоа:

 • Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 972.000,00 денари
 • Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.300.000,00 денари
 • Сојуз – Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 805.000,00 денари и
 • Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 923.000,00 денари.

Исто така, Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 2020 година, донела Одлука за распределба на финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со Ковид-19 кризата („Службен весник на РСМ“ бр157/20), со која се изврши распределба на 29.514.495 денари на 40 граѓански организации, од кои 1.620.000,00 денари за спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство, и тоа:

 • Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта Скопје за проектот Програма за психосоцијална помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство во висина од 810.000,00 денари
 • Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство Скопје за проектот Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период во висина од 810.000,00 денари.

Со Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.207/19) и Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.166/21), не се финансирани активности на граѓански организации поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство.

Во врска со ова прашање Генералниот секретаријат не располага до други дополнителни податоци

ОДГОВОР: Според податоците на службите од  Секторот за анализа на политиките и координација-Одделение за соработка со невладините организации, Сектор за финансиски прашања, се приложува следното образложение за сите прашања посебно :

1.Во врска со Поединечно доделени средства преку Генералниот секретаријат на Влада на Република Северна Македонија до крајните корисници од буџетска ставка 463 -Трансфери до невладини организации, во 2021 година, Согласно Одлуката број 40-7615/1 на 19 јули 2021 година, за распределба на средствата од Буџетот на РСМ за 2021 наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, од ставката 463-Трансфери до невладини организации, Владата доделила вкупно 19.800.000 денари, на 33 граѓански организации, а вредноста на поединечен грант бил 600.000 денари. Средствата се доделени по пат на јавен оглас. Од одлуката во Word што е во прилог можат да се преземат  податоците за име на здружение (примател), назив на предлог-проектот и износ 600.000 денари.Исто така се доставува и Одлуката на Владата со бр.40-7615/1 од 19 јули 2021, која е и јавно достапна, бидејќи е објавена во Службен весник на РСМ број 166 од 22.7.2021 година.

2.За прашањата во врска со Поединечно доделени средства преку Генералниот секретаријат на Влада на Република Северна Македонија до крајните корисници- невладини организации од друга буџетска ставка (различна од ставка 463- Трансфери до невладини организации), во 2021 година, Генералниот секретаријат, доставува табела доставена преку сектор за финансиски прашања, каде се дадени сите податоци.

 

ОДЛУКА

за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија

за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности

на здруженија и фондации

 

 

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 19.800.000  денари од планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Раздел 040.01 – Влада на Република Северна Македонија, Раздел 040.01 – Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на следните здруженија и фондации:

Бр.

Архивски број

Здружение/фондација

 

Проект

Побарани средства

Доделени средства

Приоритет 1: Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните

Вкупно доделени средства: 6.600.000 денари

1.        

19-223/1

Здружение на граѓани Центар за едукација и развој с. Теарце Теарце

Еко бизнис инкубатор

881.592

600.000

2.       

19-270/1

Здружение на граѓани за промовирање и заштита на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

Социјална, правна и хуманитарна помош за локално население

900.000

600.000

3.       

19-286/1

Здружение за развој на образованието, спортот и културата АТЛАНТИС ЕСЦ Тетово

Млад претприемач 1.0/Young Entrepeneur 1.0- Развој на претприемачки и бизнис вештини кај младите

877.800

600.000

4.       

19-115/1

Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК- Институт за економски истражувња и политики, Скопје

Јакнење на конкурентноста низ процесот на пристапување во ЕУ: Што не’ научи кризата од Ковид-19 во однос на структурните реформи?

900.000

600.000

5.        

19-118/1

Здружение Рурална Коалиција Куманово

Рурален женски е-пазар

893.300

600.000

6.       

19-233/1

Сизигија Скопје- Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој Скопје

Социјални бизниси за социјални промени

899.400

600.000

7.        

19-142/1

Фондација за развој на образование и култура Албиз Сарај

Платформа за инвестиции во заедницата

900.000

600.000

8.       

19-205/1

Здружение за локален и рурален развој Тетово

Економско зајакнување на жените и младите од руралните средини клуч кон одржлив рурален развој

888.000

600.000

9.       

19-251/1

Фондација за локален развој и развој на информатички технологии Гевгелија

Формирање на краток синџир за снабдување со храна од локални производители

849.000

600.000

10.   

19-116/1

Здружение на лица со церебрална парализа Велес

Центар за социјална инклузија на лица со попреченост

631.830

600.000

11.     

19-249/1

Македонија 2025 Огранок во Република Македонија Скопје

Стем едукација и кариера – предизвик за девојки и млади жени (WomenInStem)

891.569

600.000

Приоритет 2: Справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19

Вкупно доделени средства: 6.000.000 денари

12.    

19-99/1

Здружение за поддрпка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА ЗА СИТЕ – БХМ Скопје

1620 пакети за 1620 семејства во 20 општини

898.280

600.000

13.    

19-247/1

Здружение Национален Ромски центар Куманово

Да продолжиме да живееме

727.500

600.000

14.    

19-226/1

Здружение Хопс – Опции за здрав живот Скопје

Унапредување на менталното здравје и заштита на здравствените и социо-економски права на маргинализираните заедници за време на пандемија

899.700

600.000

15.    

19-91/1

Здружение на родители на деца со ретки невролошки болести (PET синдром, Вилијамс синдром и др.) КОКИЧИЊА Скопје

Ретки, но значајни

900.000

600.000

16.    

19-243/1

Организација Младинска алијанса Тетово

Центар за правни совети и интервентни акции Covid-19

900.000

600.000

17.    

19-68/1

Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје

Борба со Covid 19

800.000

600.000

18.    

19-92/1

Македонска асоцијација за применета психологија СИМБОЛИКУМ Скопје

Младите и пандемијата со COVID – 19

883.200

600.000

19.    

19-140/1

Здружение МУЛТИКУЛТУРА Тетово

Бесплатна правна и психолошка помош за минимизирање на последиците од КОВИД-19 кај граѓаните во Полошки регион

741.800

600.000

20.  

19-100/1

Организација на жените Турчинки од Македонија ДЕРЈА Скопје

Почитувај ги протоколите – живеј живот без КОВИД -19

700.000

600.000

21.    

19-186/1

Здружение за поддршка на маргинализирани групи на граѓани Ромски Ресурсен Центар Скопје

Подобрување на услугите во палијативната нега преку унапредување на вештините на млади Роми и нивно вработување во време на КОВИД 19

899.450

600.000

Приоритет 3: Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени

Вкупно доделени средства: 1.800.000 денари

22.   

19-198/1

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу грин Скопје

Нови закони – нови правила

849.500

600.000

23.   

19-114/1

Пчеларско здружение ПЧЕЛА Куманово

Да им помогнеме на пчелите

763.744

600.000

24.   

19-240/1

Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-живот Кавадарци

Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите

868.400

600.000

Приоритет 4: Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност

Вкупно доделени средства: 1.800.000 денари

25.    

19-51/1

Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА Гостивар

Поттикнување на институционалната дигитална иновативност – алатка за борба против корупција

896.088

600.000

26.   

19-101/1

Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за подршка Скопје

Ефикасна имплементација Конвенција за правата на лицата со хендикеп

600.000

600.000

27.   

19-106/1

Коалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје

Мониторинг на судски постапки во основните судови во Р. Севрна Македонија

898.800

600.000

Приоритет 5: Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот

Вкупно доделени средства: 2.400.000 денари

28.   

19-132/1

Младински културен центар Битола

Заедно до нови работни места

900.000

600.000

29.   

19-104/1

Здружение за хумано општествен развој Проект Среќа-Скопје

Допри ги ѕвездите – интегрален проект за градње на вештини,и достапност на култура, уметност и неформално образование за деца до 18 години во категорија социјален ризик од цела Македонија, и обезбедување на училишни материјали за нив

900.000

600.000

30.   

19-145/1

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

Креирање на кариерна патека во согласност со пазарот на труд

899.500

600.000

31.    

19-88/1

Здружение на граѓани Младите можат Скопје

Чекори кон кариера од соништата

754.976

600.000

Приоритет 6: Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти

Вкупно доделени средства: 600.000 денари

32.   

19-31/1

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) Скопје

Граѓанските приоритети, темел на јавните услуги и политики

876.203

600.000

Приоритет 7: Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија

Вкупно доделени средства: 600.000 денари

33.   

19-162/1

Здружение на граѓани Заедница на Хрвати во Република Македонија Скопје

Имплементација на добри практики во унапредување на правата на хрватската и другите малцински заедници во Република Северна Македонија темелено на хрватските искуства како земја членка на ЕУ

900.000

600.000

 

 

Член 2

 

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

 

Член 3

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

 

Назив на субјект

договор бр.

намена на дадени средства

Платен износ

забелешка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.610.000

 

Српски културен центар

08-2618/1

За одбележување на националниот ден на Србите во РСМ – 27 јануари 2021 год.

1.500.000

Одобрени средства со Одлука

Дост ЕЛи

44-2189/1

Фин.поддршка за промовирање на културни вредности

30.000

донација од јавен интерес во областа на социо хуманитарните дејности

Свет на различни а еднакви

45-2497/5

Фин.поддршка за подготовка, печатење и промоција на инклузивна сликовница „Азбуката во стихови’

60.000

донација од јавен интерсе во областа на образованието и науката

ЗРДИЦМ-Здружение Ромски деловен центар на Македонија

45-4110/2

За организација на настан по повод 8-ми април – Интернационален ден на Ромите“

150.000

донација од јавен интерес во областа на социо хуманитарните дејности

Мотоциклистичка федерација на РСМ

45-4860/5

За учество на првиот натпревар од Европскиот БМУ шампионат во брзински моторциклизам

30.000

донација од јавен интерес во областа на спортот

Тениска федерација на Мкедонија

40-6980/1

За финансиска поддршка за организација на светско првенство во тенис (Дејвис куп за мажи)

2.000.000

Одобрени средства со Одлука

Охридско лето

40-6981/1

За свечено отварање на фестивалот Охридско лето

2.000.000

Одобрени средства со Одлука

Црногорска заедница на РМ

45-6548/5

за настани – Денот на државноста и Денот на независноста на Црна Гора

100.000

донација од јавен интерес во областа на културата

Здружение на млади, демократија, и човекови права УФУК

45-12337/2

За настан по повод „21 декември – Денот на настава на турски јазик во РСМ“

740.000

донација од јавен интерес

 

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР: По консултацијата со надлежните служби кои се грижат за организацијата и работата на седниците на Владата и по прегледувањето на електронската архива на материјали кои се разгледуваат на седниците на Владата, утврдено е дека Владата не располага со прашањата кои се предмет на барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер.


Единствена Информација која се разгледувала од Владата, во врска со Ски центарот „Попова Шапка“, носи наслов: Информација за изнаоѓање на решение за Ски центарот „Попова Шапка”, разгледувана како т.37 на 51-та седница на Владата, одржана на 9 март 2021 година, чиј предлагач било Министерството за економија. Во Информацијата, освен самиот текст на информација, не постојат договори или други видови на акти.

 
Согласно Извадокот од Нацрт-записникот на 51-та седница, Владата ја усвоила Информацијата и заклучила да започнат процедурите за раздвојување на ЕЛЕМ ТУРС од ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за да функционира како самостоен субјект во рамки на Владата.
Наведениот заклучок, според содржината на Информацијата, произлегува од состанок одржан на 22.02.2021 година, во Министерството за економија, со преставници од Министерството за економија, Елем Турс Дооел -Скопје, Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина, Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, Општина Тетово, Агенција за промоција и поддршка на туризмот и Граѓанска иницијатива “Да ја спасиме Попова Шапка”, на кој едногласно бил усвоен предлогот на управителот на Друштвото Елем Турс, тоа да се одвои од ЕСМ (сопственик на Ски центарот „Попова Шапка“ и хотелите Попова Шапка и Славија) и истото да функционира како самостоен субјект во рамки на Владата.

ОДГОВОР: Владата на Република Северна Македонија сė уште нема донесено решение за формирање на Комисија за спороведување на постапката за доделување на концесија на дивеч во ловиштата во ловните реони: Скопје, Свети Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево, која треба да ги одобри тендерските документи и да го објави јавниот повик.

На 01.06.2022 година до Владата на Република Северна Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство достави Информација за формирање на Комисија за спороведување на постапката за доделување на концесија на дивеч во ловиштата во ловните реони: Скопје, Свети Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево. По комплетирање на материјалот со мислења од надлежните институции, истиот ќе биде пуштен во Владина постапка и разгледан на седница на работните тела и Владата, по што ќе се исполнат условите за формирање на Комисијата која ќе ја утврди тендерската документација и објави јавниот повик.

ОДГОВОР: Владата на Република Северна Македонија, донела акти во врска со објектот Вила „Доста“, број 23-2008/4 донесен на 5 октомври 1998 година и број 19-2534/2 на 25 мај 2006 година.

Во врска со актот со број 23-2008/4 од 5.10.1998 година, постапивме согласно член 18 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно барањето е препратено на создавачот на актот, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.

Одлуката за давање на користење недвижни ствари бр.19-2534/2 донесена на 25 мај 2006 година, е јавно достапна, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2006. Согласно член 21 став (2) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателот на информацијата, информацијата ја дава во бараната форма, освен ако бараната информација веќе постои во однапред пропишана форма и е достапна за јавноста, што е случај со наведената одлука.

 
 1. Во врска со првото прашање, во периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година, во Генералниот секретаријат, согласно член 22, став 1, алинеја 6 од Законот за вработените во јавниот сектор, има реализирано вработувања на определено време;
 1. Во врска со второто прашање, лицата се вработени по претходно објавен оглас, а условите и критериумите кои треба да ги поседуваат кандидатите се наведени во самиот оглас;
 2. Во врска со третото прашање, во Генералниот секретаријат има ангажирано лица на определено време, преку приватна агенција за вработување по претходно обезбедени средства од Министерство за финансии. За нивното ангажирање  не е објавен јавен оглас, согласно член 22 став 8 и став 13 од Законот за вработените во јавниот сектор.

Одговор:

 1. Маја Ралевска, кабинетски службеник за оперативна поддршка во кабинетот на заменик на Претседателот на Владата, задолжен за политики на добро владеење, со звање раководител на сектор за правни работи, со основна плата од 38.041,00 денари, плус 30% додаток на плата, кој следува врз основа на решение за кабинетски службеник;
 2. Драгана Биковска, кабинетски службеник за логистичка поддршка во кабинетот на заменик на Претседателот на Владата, задолжен за политики на добро владеење, со звање раководител на одделение за стручно-оперативна и логистичка подршка на министер без ресор, со основна плата 30.056,00 денари, плус 30% додаток на плата, кој следува врз основа на решение за кабинетски службеник;
 3. Третата позиција кабинетски службеник, која и следува на заменичката на претседателот на Владата Славица Грковска НЕ Е ПОПОЛНЕТА.

 

Вработени лица во Генерален секретаријат во Владата на Република Северна Македонија на определено време, односно до истекот на мандатот на вицепремиерката Грковска во Кабинетот се:

 1. Татјана Поповска, посебен советник за координација на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, со основна плата од 54.000,00 денари;
 2. Тања Танеска-Лазаревска, посебен советник за анализа на политики на добро владеење во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, со основна плата од 52.000,00 денари.
 3. Третата позиција посебен советник, која и следува на заменичката на претседателот на Владата Славица Грковска НЕ Е ПОПОЛНЕТА.

 

Ангажирани лица преку авторска агенција:

Ѓорѓи Аврамовски од 5.5.2022 до 31.12.2022 година со месечен надоместок од 40.000,00 денари;

Мишо Ѓорѓевски од 5.5.2022 до 31.12.2022 година со месечен надоместок од 40.000,00 денари;

Зоран Шекеров од 23.5.2022 до 31.12.2022 година со месечен надоместок од 40.000,00 денари;

Сузана Арсова од 18.02.2022 до 30.09.2022 со месечен надоместок од 25.000,00 денари;

Логистичка поддршка на Кабинетот за политики за добро владеење даваат уште шест лица вработени во Генералниот секретаријат на Владата, во Секторот за стручно-оперативна и логистичка подршка на Генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор.

По однос на второто прашање, со каков буџет располага заменик на претседателот на Владата задолжен за политки за добро владеење, Ве известуваме дека Кабинетот нема посебен буџет, односно функционира во рамките на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

По однос на третото прашање кое се однесува на број на утврдени прекршувања на Кодексот за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна Влада, Ве известуваме:

За Г-дин Никола Тупанчевски, министер за правда  утврдено е прекршување на Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, при што му е изречена мерка опомена, врз основа на член 17 став 1 и 2, во кој се предвидува дека:„Носителите на извршните функции при вршење на функциите и должностите не можат да примаат подароци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и Законот за спречување на корупција и судир на интереси.”

Имено согласно горенаведениот член,министерот за правда во Владата на Република Северна Македонија има обврска во извршување на своите надлежности и должности да избегнува судир помеѓу јавниот и приватниот интерес, односно да избегнува доведување на состојба на сомнеж за постоење на судир на интереси. Дополнително е укажано на Министерот за правда дека согласно член 9 став 1 „Носителите на извршни функции редовно даваат отчет за својата работа и однесување, како и за работата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат, пред јавноста, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.” Исто така согласно член 9 став 3 од Кодексот „Носителите на извршни функции одговарaат неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста и засегнатите страни за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција.” Согласно сето погоре изнесено, врз основа на член 23 став 1 од Кодексот, Заменик на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, како лице одговорно за спроведување на кодексот, на 06.04.2022 година изрече писмена опомена за прекршување на кодексот на Министерот за правда, и му укажа дека треба да го поправи своето однесување.

Воедно Ве известува дека се започнати и се во тек уште 4 предмети за евентуално непочитување на Кодексот.

По однос на четвртото прашање, кои се надлежностите на Славица Грковска, сакаме да Ве известиме за следното:

На 1-та  седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 17.01.2022 година  Славица Грковска е назначена за заменик на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење.

Станува збор за кабинет кој за прв пат се воспоставува и важно е да се напомене дека  фокусот e ставен на „Планот за политики за добро владеење“ и на активностите преземени согласно со планот, како нов документ во националната заложба за добро владеење и справување со корупцијата, а како продолжение со изменет контекст на Планот за борба против корупција „Акција 21” и поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Планот е донесен во 2022 година и е сочинет од 13 точки, конципирани така да бидат реализирани на краток рок со видливи резултати. Планот беше споделен со медиумите на посебен брифинг со новинарите, кој што се одржа во мај 2022 година. 

Точки во Планот:

 1. Поттикнување на сеопфатна дигитализација за ефикасно и професионално функционирање на институциите
 2. Зголемено и поефикасно користење на Националната платформа за интероперабилност
 3. Целосно воспоставување и примена на електронскиот систем за инспекција „Е-инспектор“
 4. Анализа на перформансите на е-системот за електронско (онлајн) поднесување на пријави и поплаки поврзани со услугите на јавната администрација,  како основа за креирање на политики за добро владеење
 5. Придонес кон заштитата на јавниот интерес преку донесување на Закон за потекло на имот
 6. Следење, евалуација и извештаи за степенот на реализација на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот со акциски план за периодот 2021-2023 година
 7. Следење на имплементацијата на препораките за надминување на  констатираните слабости од извештаите на Државниот завод за ревизија
 8. Подобрување на законските и регулаторните рамки за јавни набавки
 9. Подигнување на свеста и јакнење на интегритетот на носителите на извршната власт од највисоко ниво
 10. Зајакнување на интегритетот во спортот
 11. Ревидирање на Етичкиот кодекс за лица кои вршат извршни функции за имплементација на утврдените слабости од самите институции 
 12. Активно вклучување на  граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики
 13. Соработка со деловната заедница

 

По однос на петтото прашање, кои се ангажманите, активностите и постигнувањата од моментот на назначувањето, заклучно со септември 2022 година, Ве известуваме за следното:

Поттикнување на сеопфатна дигитализација за ефикасно и професионално функционирање на институциите:

 • Формирање на две работни групи координирани од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење составени од: правници и инженери;
 • Започнување сеопфатен процес за изготвување на Национална стратегија за дигитална трансформација, заедно со Патоказ за имплементација на стратегијата со фази на реализација
 • Одлука за формирање на Национален совет за дигитална трансформација на општеството.

 

Владата на Република Северна Македонија на 15.03.2022 година донесе Решение  за изменување на Решението за формирање на Работна група за подготовка на текстовите за изменување и дополнување на закони заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон и на 08.03.2022 година, донесе Решение за изменување на Решението за формирање на Работна група за координација на активностите од областа на информатичко комуникациските технологии заради дигитализација на процесите. На 06.04.2022 година се одржа работен состанок на двете работни групи каде членовите на работните групи беа информирани за превземените активности во рамки на процесот за дигитална трансформација на нашето општество. Исто така беа информирани за чекорите кои се очекуваат и се планираат да се превземаат во  наредниот период во соработка со експертите од Естонија со поддршка на Американската амбасада. Членовите на работните групи беа задолжени да ги детектираат приоритетите во нивните институции, да достават пополнет прашалник до заменик координаторот на работната група и да го известат за преземените мерки и активности за набавка на потребната опрема (хардвер и/или софтвер) за приклучување на Националната платформа за интероперабилност, за приклучување на истоимената платформа од страна на институциите кои ја имаат потребната опрема (хардвер и софтвер) и за функционалноста на ДМС системот. Од доставените податоци се утврди следното:

Врз основа на горенаведената анализа од информациите што ги добивме од институциите се увиде дека сите институции имаат потреба од задржување на постојниот ИТ кадар и ангажирање на нови ИТ лица. Исто така се увиде дека е потребна модернизација на нивната информатичка инфраструктура,  согласно новите технологии за подигање на безбедноста и достапноста на системите и поголема компатибилност на самите софтверски решенија за полесно поврзување на истите и полесна размена на информации.

Во рамките на работната посета на Естонија, вицепремиерката Славица Грковска во соработка сo естонската e-Government Academy обезбеди донација на Catis – system, осносно инсталација на софтвер и собирање на податоци од сите државни институции во однос на софтверската опрема со која располагаат и нејзината компатибилност.

Каталогот на интероперабилни решенија (CatIS) е алатка за добивање јасен преглед на ИТ ресурсите во јавниот сектор. Во каталогот, можно е да се регистрираат потребните податоци од институциите. Од страна на Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење изготвен е Образец за анализа на капацитетите за стратешко планирање во министерствата (во форма на прашалник) и истиот е испратен до сите министерства се со цел да добиеме податоци со какви кадровски капацитети располагаат министерствата и дали истите може да се користат за потребите за имплементација на процесот на дигитализацијата. Добиените податоци се поразителни, заради што на Донаторската конференција за дигитализацијасо сите меѓународни партнери на Република Северна Македонија што ја организираше  е побарана помош за зајакнување на капацитетите на Одделенијата за стратешко планирање.

Кабинетот подготви и предложи во владина постапка Информација за учество на Република Северна Македонија во програмата Digital Europe и Информација за изготвување на Законот за архивска дејност, истите се усвоени на 55-та Владина седница одржана на 28.06.2022 година, на која беа донесени заклучоци каде се задолжија Секретаријатот за европски прашања иКабинетот на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење во име на Владата на Република Северна Македонија да испрати писмо со интерес за учество во програмата DIGITAL EUROPE како и Министерството за информатичко општество и администрација да предвиди средства во буџетот за 2023 година и да го финализира членството по обезбедување на средствата. Во врска со Информацијата за изготвување на Законот за архивска дејност Владата на Република Северна Македонија на 55-та Владина седница одржана на 28.06.2022 година, се задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да формира меѓуресорска работна група за изработка на Предлог Законот за архивска дејност и најдоцна до 01.10.2022 година да го достави Предлог-Законот за архивска дејност до Владата на Република Северна Македонија на утврдување.

На 18.09.2022 година се одржа првиот кооринативен состанок со претставниците на Работната група на која се договорија конкретни насоки околку предметната активност.Од страна на Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење  беше изготвена Информација за потребата од донесување на одлука за формирање на Национален совет за дигитална трансформација на општеството со Предлог-одлука и на 82 седница на Влада истата беше донесена. Национален совет за дигитална трансформација на општеството е формирансо цел планирање, координирање и реализација на активностите потребни за дигитализација на процесите како и ефикасно справување со предизвиците што таа ги носи. Советот го сочинуваат претседател, 12 членови и заменици на членовите на Советот, и тоа:Претседател на Советот-Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење, додека членови на Советот се:министерот за информатичко општество и администрација;министерот за внатрешни работи; министерот за финансии;министерот за одбрана;директорот на Агенцијата за електронски комуникации; претставник на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии-МАСИТ; претставник на стопанските комори (ротирачки претставник од Стопанска комора на Република Северна Македонија, Стопанска комора на Северозападна Македонија, Американската стопанска комора во Македонија-АmCham);претставник на Академската заедница кои произведуваат ИКТ кадар (ротирачки претставник); претседателот на Македонската банкарска асоцијација-МБА; претседателот на Комисијата за финансирање и буџет при Собранието на Република Северна Македонија; претседателот на Комисијата за транспорт, врски и екологија при Собранието на Република Северна Македонија и претседателот на Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

По потреба на состаноците на Советот може да присуствуваат и други министри, заменици на министрите и административни службеници на предлог на министерствата како и други стручни лица по одделни прашања, на предлог на претседателот или членовите на Советот.

Советот е формиран за да ги врши следните работи :

– планира и предлага иницијативи и оперативни планови за дигитална трансформација на општеството; ги надгледува активностите потребни за дигиталната трансформација на општеството; ги усогласува стратешките насоки во согласност со приоритетите на националните иницијативи; препорачува иницијативи поврзани со дигиталната трансформација на општеството; учествува во подготовка на стратегии за дигитална трансформација и соодветни оперативни планови; предлага матрица на главни приоритети на кои треба да се работи и периодично да се ажурира; предлага мерки кои би ја унапредиле дигиталната трансформација во согласност со целите на економскиот развој на макро ниво и во согласност со реформските планови; поставува клучни индикатори за перформанси за дигитална трансформација во согласност со меѓународните најдобри практики во оваа област; учествува заедно со членовите на работната група за легислатива во подготовката на законодавството кое ја регулира и овозможува дигиталната трансформација и вклучува во оваа легислатива предлози кои би служеле за сеопфатна дигитална трансформација на општеството, вклучително и придонес за намалување корупција, даночно затајување и даночно избегнување; донесува препораки  во врска со брзи проекти кои имаат значително влијание врз националните приоритети и подигање на нивото на усвојување на дигитални владини услуги од страна на граѓаните и различни сектори; дава предлози за олеснување и поедноставување на процедурите за спроведување на проекти поврзани со дигиталната трансформација, особено во однос на владини политики за набавки за поддршка на локалните компании, дигитално вклучување, дигитални плаќања, дигитално учество, електронска трговија и усвојување на современи технологии; дава предлози за олеснување на процедурите на компаниите и инвеститорите во дигиталната трансформација на различните области;  ја анализира состојбата со дигиталната трансформација на општеството и предизвиците со кои се соочува јавното приватно партнерство и дава конкретни препораки; дава предлози кои ќе го подигнат нивото на дигитални вештини кај младите луѓе, социјално ранливите категории, постарата популација итн;  дава препораки за подготовка и развој на дигитална трансформација во министерствата и владините институции за обезбедување изградба на соодветна дигитална инфраструктура која поддржува проекти за дигитална трансформација; изготвува анализа за моменталната состојба во однос на дигитализацијата во институциите и во приватниот сектор; предлага информации и други материјали поврзани со дигитална трансформација на општеството;дава предлози, мислења и препораки во врска со дигитална трансформација на општествотово соработка со засегнати субјекти;учествува во изготвување на предлог-план за оптимизација на внатрешните процеси;дава предлог мислења, совети за редизајнирање на административните постапки, поедноставување на електронски услуги кон граѓаните и бизнис услугите; воспоставува рамка за стандардизација на државните системи; учествува во градење на капацитети за заштита на државните системи; дава препораки и мислења за имплементација на Националниот оперативен бродбенд план и дава предлози/препораки за план за задржување на ИТ кадрите во државатакако и други прашања од интерес за дигитална трансформација на општеството. Советот се состанува на повик на претседателот на Советот најмалку еднаш месечно, а по потреба и почесто. Советот доставува годишен извештај за својата работа до Владата на Република Северна Македонија најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната година, заради нејзино информирање. На покана на Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата на 20 септември се одржа првиот неформален состанок на Националниот совет на кој присуствуваше и тимот од Естонскиот центар за меѓународен развој каде истите ги пренесоа нивните искуства во делот на безбедноста на личните податоци, сајбер отпорноста како и процесот на задржување на ИТ кадарот во јавната администрација.

Зголемено и поефикасно користење на Националната платформа за интероперабилност:

 • да развијат соодветни веб-сервиси кои ќе овозможат целосна електронска комуникација која е неопходна за прибавување и размена на податоци и документи по службена должност;
 • да набават системи за соодветно складирање и заштита на податоци и документи;
 • да ги дигитализираат базите на податоци кои согласно закон се надлежни да ги водат;
 • да ги користат податоците содржани во Централниот регистар на население согласно релевантните закони

Кабинетот задолжен за политики за добро владеење, подготви и предложи во владина постапка Информација за потреба од преземање на мерки и активности поврзани со Каталогот на услуги и Националниот портал за електронски услугикоја е усвоена на 32-та Владина седница одржана на 22.03.2022 година. На владината седница беа донесени заклучоци со кои се задолжија сите органи на државната управа, им се укажа на институциите кои немаат статус на орган на државната управа и им се препорача на единиците на локалната самоуправа, преку своите верификатори, најдоцна до 25 април 2022 година,  на разбирлив и јасен начин, да ги ажурираат податоците за внесените услуги во Каталогот на услуги на Националниот Портал за електронски услуги кои ги обезбедуваат согласно закон. Исто така требаше најдоцна до 25 април 2022 година да ги внесат и верификуваат сите услуги во Каталогот на услуги на Националниот Портал за електронски услуги, за кои органот е надлежен, согласно закон.

За преземените активности институциите до 28 април беа задолжени да го известат Министерството за информатичко општество и администрација.

Министерството за информатичко општество и администрација навремено постапи согласно донесениот заклучок и за сите ажурирани и внесени услуги во каталогот на услуги на Националната портал за електронски услуги од страна на органите на државната управа достави Известување до Кабинетот задолжен за политики за добро владеење.

 

Целосно воспоставување и примена на електронскиот систем за инспекција „Е-инспектор“

приклучување на  уште 13-те инспекторати на Е-инспектор:

Вицепремиерката Грковска и нејзиниот Кабинет ги преземаа сите неопходни активности и мерки за обезбедување на кодот за софтверот на Е-Инспектор и за негово предавање во сопственост на Инспекцискиот совет, со што се овозможува одржливост, можност за унапредување на оваа алатка и имплементирање во останатите 13 инспекторати.

Во моментот Е-инспектор се изработува со поддршка на ЕБОР и проектот ќе трае 18 месеци, односно истиот започна во февруари 2022 година и ќе трае се до август 2023 година во рамки на Инспекциски Совет.

Во проектот се опфатени 13 инспекциски служби (Државен инспекторат за земјоделство, Државен просветен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Државен комунален инспекторат, Инспекторат за употреба на јазиците, Државен инспекторат за локална самоуправа и Државен девизен инспекторат), за кои треба да се изработат 13 нови модули за вклучување на Е-инспектор. Идејата на платформата Е-инспектор е поврзување на сите 28 инспекциски служби кои се во надлежност на Инспекцискиот совет, до крајот на 2024 година.

Со цел да се обезбеди навремено исполнување на обврската, но и подобрување на функцинирањето на инспекциските служби вицепремиерката Грковска е во постојана комуникација со Инспекцискиот совет, но и со останатите инспекциски служби, на редовно месечно ниво.

 

Анализа на перформансите на е-системот за електронско (онлајн) поднесување на пријави и поплаки поврзани со услугите на јавната администрација,  како основа за креирање на политики за добро владеење:

Постојниот е-систем за електронско поднесување на пријави и поплаки поврзани со услугите на јавната администрација и повикувачкиот центар кој е основан во рамките на Генерален Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија е функционален и редовно се следи и координира од страна на Кабинетот на Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење.

Вработените од кабинетот подготвуваат  тримесечен извештај за работата на повикувачкиот центар и е-системот за електронско поднесување на пријави и поплаки и за истиот ја информираат Владата.

Исто така кабинетот по потреба воспоставува комуникација и координација со институциите кои не ги решаваат навремено  проблемите на странките.

Во период 11.03.2022-20.06.2022 година во системот се пристигнати вкупно 202 тикети/проблеми од кои 152 се доделени на институции и 50 се доделени на порталот (нераспределени).

Од вкупниот број на проблеми решени се 170 ( 122 од тие кои се доделени на институци и 48 од проблемите доделени на порталот) – решени од страна на Тимот за поддршка на Националниот портал) или изразено во проценти 84,15%, а во фаза на одговарање/нерешени се 32 или 15.84% (30 од проблеми доделени на институции и 2 од проблеми доделени на порталот. Во периодот од 21.06.2022 година до 30.09.2022 година во системот за поднесување електронски пријави и поплаки се пристигнати вкупно 588 тикети/проблеми, од кои 453 се доделени на институции и 135 се доделени на Национален портал за електронски услуги или изразено во проценти, решени се 82,27 проценти, а нерешени се 116 или изразено во проценти 19,72.  

Поттикнување на сеопфатна дигитализација за ефикасно и професионално функционирање на институциите: Координаторот на работната група за подготовка на текстови за изменување и дополнување на закони заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон (кој е претставник од Кабинетот задолжен за политики за добро владеење), одржа поединечни состаноци со сите членови и заменици од работната група кои се претставници од надлежните министерства.

Целта на состаноците е да се информира Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење за статусот на нацрт законите во врска со дигитализацијата за кои се надлежни министерствата. На состаноците се разговараше за нацрт законите, дали истите се отворени за изменување и дополнување и дали постои можност истите да се усогласат со одредбите за дигитализација. Исто така се разговараше колку институциите се спремни од технички аспект да ги имплементираат измените и дополнувањата на законите во врска со дигитализацијата.

Кабинетот на вицепремиерката Грковска во соработка со УСАИД,  ќе направи проверка на предвидените закони дали се вметнати одредбите од Законот за електронско управување и електронски услуги во насока на дигитална трансформација на општеството, односно во сите закони и подзаконски акти со кои е определено лично поднесување на барање од страна на граѓаните, треба да се овозможи пристап преку Националниот портал за електронски услуги.

 

Донесување на Закон за потекло на имот:

Императив во работата на Владата е  неселективна борба со корупцијата и организираниот криминал, користејќи ги притоа сите расположливи законски инструменти, да подготват соодветни механизми на превенирање на можни коруптивни дејствија и правилно санкционирање во сегментите каде е утврдено коруптивно дејствување. Водени од таа идеја, нов, дополнителен механизам во спречувањето на организираниот криминал, е Законот за потекло на имот што Кабинетот на заменичката на претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење го подготвува со поддршка од Советот на Европа, за  конфискација на нелегално стекнатиот имот и запленување на средствата стекнати преку нелегални трансакции во вонкривична постапка. Дополнително, замислата за овој закон е да опфаќа и превенција односно граѓанитеда бидат свесни и насочени кон легално стекнување на имот затоа што во секој момент истиот би можел да биде предмет опфатен со овој закон и да биде одземен во корист на државата.

Покрај координативната улога што ја има Кабинетот, двајца претставници од истиот се и членови на експертската работна група.

Во периодот што следува клучната улога на Кабинетот ќе се препознава и преку иницирање вклученост на стручната јавност и невладиниот сектор во фазата на евалуација пред донесување на законот како и во фазата на мониторирање/следење на неговата имплементација и анализа на придобивките од неговата примена како и на евентуалните слабости кои би придонеле истиот ефикасно да не се применува.

Самиот закон е премногу сензитивен и наложуваше исклучителна внимателност во фазата на креирање.

Предлог драфт законското решение е подготвено и истото е дистрибуирано до сите надлежни институции од кои се бара мислење. По финалното сублимирање на забелешките и предлозите Кабинетот ќе ја утврди динамиката за идните активности.

 

Подобрување на законските и регулаторните рамки за јавни набавки:

По иницијатива на вицепремиерката Грковска, а во согласност со Партнерството за отворена власт, обезбедена е поголема транспарентност и отчетност во трошењето на буџетските средства. Во таа насока со заклучок на Владата на Република Северна Македонија донесен на 40-та седница одржана на 19 април 2022 година институциите имаа рок од 30 дена, не само преку Електронскиот систем за јавни набавки, туку и на своите веб. страници да објавуваат информации за спроведените јавни набавки, со цел граѓаните да имаат брз, лесен, едноставен и разбирлив пристап до информациите за тоа како институциите ги трошат јавните пари. Сите буџетски корисници беа задолжени, а им се укажа на сите единки корисници, на јавните претпријатија основани од државата и на акционерските друштва во државна сопственост, а им се препорача на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија основани од општините односно Град Скопје и на останатите институции кои се под надлежност на општините, во рок од 30 дена да креират посебен таб на своите веб-страници за ,,јавни набавки,, и да ги објавуваат следните документи:

-Годишен план за јавни набавки

-Огласи за јавни набавки

-Известување за склучени договори

-Склучени договори и

-Известувања за реализирани договори

Институциите кои постапиле по заклучокот доставија до Кабинетот на заменичката на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, известување за реализација на заклучоците. Кабинетот креира табела од сите институции наведени во заклучоците и редовно проверува дали институциите ги прикачиле бараните документи на своите веб-страници за ,,јавни набавки,, .

За периодот до 01.10.2022 година, по извршена проверка на дел од веб-страните на институциите, направен е пресек и на своите веб страници на посебен таб ,,јавни набавки,, бараните дкументи ги имаат прикачено 150 институции. Контактирани се 52 институции кои не известија дека во најкраток временски период ќе ги прикачат документите на своите веб страници во посебен таб ,,јавни набавки,,. Кабинетот продолжува да врши проверка и истовремено да контактира со институциите за истите да постапат по горенаведениот заклучок.

Ревидирање на Етичкиот кодекс за лица кои вршат извршни функции за имплементација на утврдените слабости од самите институции: 

По двегодишна примена на Кодексот утврдена е потреба на негово унапредување и дополнително прецизирање, поради што е неопходно Владата да утврди нов Кодекс за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции, именувани од Владата. Измените на Кодексот за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции, во најголем дел, се резултат на забелешките и препораките на ГРЕКО. Клучната забелешка од ГРЕКО,  е да добиеме Кодекс кој ќе биде применлив и до кој функциониерите ќе се придржуваат. Кабинетот на заменичката на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење во соработка со УСАИД и Меѓународниот Републикански Институт (ИРИ) работи на подготвка на измени на Кодексот. Kабинетот, задолжен за политики за добро владеење во соработка со USAID и со професорката од Правен факултет проф. Д-р. Мирјана Борота Поповска спроведе 4 (четири) обуки за Кодексот за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции, именувани од Владата, и тоа на 25 и 27 мај и 22 и 24 јуни 2022 година за 142 од вкупно 200 носители на јавни функции именувани од страна на Владата на Република Северна Македонија. Обуките  беа спроведени за носителите на јавни функции именувани (во периодот од јануари до април 2022 година) од страна на Владата.

Следење, евалуација и извештаи за степенот на реализација на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот со акциски план за периодот 2021-2023 година: На 50-та седница на Владата на ден 15 јули 2021 година беше усвоена Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот со акциски план за периодот 2021-2023 година.која има за цел да ги зајакне капацитетите на институциите во борбата против корупцијата, преку воспоставување јасни механизми за соработка и градење на општество ослободено од корупција. Стратегијата е разработена во Акцискиот план преку детални активности кои треба да бидат реализирани од конкретни надлежни институции. Периодот опфатен во Акцискиот план е 2021 – 2023 година и истиот е поделен на шест области и за секоја активност се наведени надлежните институции, временската рамка потребна за реализација, изворите за буџетирање и индикатор на успешност. Единствено процес што комплетно се мониторира, со максимална вклученост, мобилизираност и координираност од сите надлежни институции,  резултира со позитивен исход. Токму ова е и клучната цел на Националната комисија, да ја следи имплементацијата на овој значаен стратешки документ. Кабинетот на Вицепремиерката Грковска е одговорен за администрирање на оваа Национална комисија. Според владиното решение претседател, заменик претседател и секретар на Националната комисија се од Кабинетот на Вицепремиерката Грковска, членови  и заменик членови има од Јавното обвинителство, Министерство за внатрешни работи, Основен кривичен суд, Царинска управа, Управа за финансиска полиција, Управа за финансиско разузнавање, Управа за јавни приходи, Министерство за информатичко општество и администрација, Министертсво за правда, Агенција за управување со одземен имот, Канцеларија за поврат на имот и Академија за судии и јавни обвинители. Комисијата во месец јули оваа година го издаде првиот извештај за степенот на реализација на Стратегијата во кој беше опфатен периодот од 15 јули 2021 година до крај на прв квартал 2022 година.

Покрај утврдената методологија на работа, организирањето на состаноци, разгледувањето на месечни извештаи кои членовите ги доставуваат до претседателот, успешно се организирани  и:

 

 • Изработка на процесната мапа (визуелен шаблон на институциите и меѓусебната размена на документација и податоци во процесот на спроведување финансиска истрага и конфискација на имот. во соработка со ГИЗ и домашни и странски експерти.
 • Еднодневна работилница за финансиски истраги и враќање на одземен имот, во соработка со (ОБСЕ Мисијата во Скопје) .
 • Конференција на тема “Зајакнување на институционалните капацитети за водење на финансиски истраги и конфискација на имот” – во соработка со Канцеларијата на УНОДЦ во Северна Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје.
 • Дводневна работилница за подготовка на првиот извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за периодот од 15 јуни 2021 година до 31 март 2022 година, организирана во соработка со УНОДЦ.
 • Дополнително во соработка со УНОДЦ подготвен е Патоказ за оперативно зајакнување на институциите за водење финансиски истраги и конфискација на имот.

Во тековниот период Комисијата започнува со подготвителни активности за исполнување на целите од Стратегијата предвидени за вториот и трет квартал од 2022 година. За таа цел на 28.07.2022 година, беше организиран тематски состанок на Комисијата, со присуство на вицепремиерката Славица Грковска, министерот за финансии Фатмир Бесими и министерот за правда Никола Тупанчески, со цел запознавање со една од новините предвидени како активност во Акцискиот план – процент на мотивираност на надлежните институции вклучени во конкретни финансиски истраги. На тој состанок се разгледуваа и предложените модели од членовите на комисијата за начинот на распределување на тој процент од продажбата на конфискуваниот нелегално стекнат имот.

 

Следење на имплементацијата на препораките за надминување на констатираните слабости од извештаите на Државниот завод за ревизија:

Кабинетот задолжен за политики за добро владеење, има воспоставено редовна, професионална и координативна соработка со Државниот завод за ревизија.

Кабинетот активно ги следи ревизорските извештаи кои се прикачуваат на страната на Државниот завод за ревизија и за истите прави анализа и следи дали се исполнети Акциските планови на институциите, како и дали институциите ги доставуваат Акциските планови во предвидениот рок од 30 дена до Владата на Република Северна Македонија. Пред истекување на предвидениот рок, доколку институциите немаат доставено акциски план истите се контактирани од страна на Кабинетот за да им се укаже во што е можно пократок временски период истите да ги достават до Владата.

Последна значајна заедничка активност на Кабинетот и на Државниот завод за ревизија е подготовката и пуштањето во владина постапка на Информацијата за квантифицирани неправилности утврдени во конечниот ревизорски извештај за извршена ревизија на успешност од 2019 година, на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право“. Оваа Информација е усвоена на 55-та владина седница одржана на 28.06.2022 година и од нејзе произлезе задолжување на Министерството за живoтна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за финансии, да подготви и во рок од 6 (шест) месеци до Владата да достави предлог на закон за изменување и дополнување на законот за водите.

Кабинетот досега има направено анализа на 42 ревизорски извештаи од Државниот завод за ревизија, како и на 7 акциски планови кои се доставени до Владата на Република Северна Македонија. Интензивирани се и средбите со преставници на меѓународни организации за детектирање најсоодветен пристап и начин во спроведување на истражување за најдобри светски практики во процесот на следење на Имплементацијата на препораките од овластениот ревизор. Во таа насока подготвена е и Компаративна анализа со цел да се утврдат најдобрите практики во светот и можноста за нивна имплементација во Северна Македонија.

Подигнување на свеста и јакнење на интегритетот на носителите на извршната власт од највисоко ниво:

Kабинетот задолжен за политики за добро владеење во соработка со УСАИД спроведе тестови за интегритет за носителите на јавни функции. Тестовите за интегритет се доставени до 179 функционери, добиени се одговори од 117 функционери при што истите ќе бидат анализирани од страна на ангажирани  професионални консултантипреку Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Како резултат на таа анализа ќе биде изготвен сеопфатен извештај со збирни заклучоци и препораки за понатамошно постапување. Кабинетот во соработка со УСАИД веќе започна процес на обучување на обучувачи кои понатаму самостојно ќе бидат во можност да ги држат обуките за Етичкиот кодекс и за интегритет, што е во насока на политиката на Кабинетот да креира одржливи системски решенија.

 Зајакнување на интегритетот во спортот:

Кабинетот на заменик на  претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење, е фокусиран на детектирање на сите слабости и недостатоци во спортот, и  дава силна поддршка  и е на располагање на сите чинители во спортот со цел да се креираат подобри политики за ефективна превенција и борба против корупцијата во спортот. За таа цел кабинетот во соработка со Канцеларијата на Обедниети нации за борба против дрога и криминал (UNODC) започна со организирање на конференции во областа на спортот за да се слушнат сите слабости од страна на спортските субјекти. До сега се одржани две конференциии тоа:На ден 20 мај 2022 година  е одржана Стручна конференција “Отворено за корупцијата во спортот и штетата што корупцијата ја нанесува на младите спортски талени” организирана од Кабинетот на заменик претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење и Канцеларијата на Обедниети нации за борба против дрога и криминал (UNODC). На конференцијата беа детектирани слабостите и беа донесени заклучоци за слабостите кои што треба да се отстранат во спортот, и тоа:

 • Ревизија на моделот за примената на спортските ваучери
 • Подготовка на етички кодекс за спортскиот сектор и политики за зајакнување на интегритетот
 • Задолжителна транспарентност при носењето на одлуките во спортските клубови и федерации и отчетност при користење на јавните средства
 • Потребa од сеопфатна анализа на законската регулатива во спортот
 • Зајакнување на надровската екипираност во инспекцискиот сектор
 • Анализа на досегашните инспекциски наоди се со цел детектирање на слабостите кои би преставувале основа за креирање политики за добро владеење
 • Разгледување на можноста за воведување спортски менаџер како професија
 • Доследно спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси
 • Заштита на спортистите во делот на пријавување на корупција, по моделот на Законот за укажувачи.

На ден 4 јули 2022 година се одржа втора  Стручна конференција “Отворено за корупцијата во спортот во фокус мерката ваучери” организирана од Кабинетот на заменик претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење и Канцеларијата на Обедниети нации за борба против дрога и криминал (UNODC).

На конференцијата беа детектирани слабостите на ваучер системот  и беа донесени  следниве заклучоци:

 • Изготвување на компаративна анализа – за издавање и користење на ваучери од други поразвиени земји, за искуства со децентрализација на ваучерскиот систем или да се изнајдат нови решенија за доделување на финансиски средства на спортските клубови (може да биде во соработка со меѓународна организација).
 • Да се дефинирааат механизми и стандарди за родова избалансираност при доделување на ваучерите во однос на износот од аспект на потикнување на женскиот спорт.
 • Да се искординираат законските одредби во законот за спорт и законот за спонзорства и донации во јавните дејности.
 • Ваучерот да се врзе со резултати, намената да се дефинира и врз основа на истата да се бара извештај кој ако не е комплетен да не се доделуваат ваучери за наредната година.
 • Да се изнајде начин парите да се доделуваат директно на спортските клубови, спортисти и федерации.
 • Да се разгледа можноста за почеста ревизија на спортските клубови, преку Агенцијата за млади и спорт, (бројот на инспектори да се зголеми) и преку самите федерации- зголемување на надзорната улога од страна на федерациите спрема клубовите.
 • Транспарентноста, значаен чекор во борбата против корупција т.е предвидување на конкретни санкции и спроведување на истите доколку Комисиите од националните спортски федерации, согласно Закон за спорт не ја исполнат својата обврска до 20 јануари да ги објават на нивната веб страна доставените предлог ранг листи до Агенцијата за млади и спорт, и во делот на транспрентно функционирање на националните федерации во врска со трошењето на јавните финансиски средства.
 • Се со цел заштита и промовирање на домашните спортисти дали е потребно да се конкретизира дека ваучерите ќе се однесуваат само за домашни спортисти, а не и на трансфер спортисти (предвидено е од вкупниот буџет само 20-30% да можат да бидат потрошени за странски трансфери, а остатокот само за домашни).
 • Да се изнајдат механизми за стопирање на субјективизмот и нереалното фаворизирање на одредени клубови кои Комисиите формирани во одредени национални спортски федерации си ги дозволуваат во фазата на креирање и доставување на Предлог Листите за клубови и спортисти – корисници на ваучери.

Континуирано вицепремиерката Грковска во координација со министерот за правда Никола Тупанчески, со директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсоски, но и со претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата, која исто така работи на детектирање на слабостите во однос на корупцијата во спортот, посветено работи на реализација на заклучоците кои произлегоа од двете конференции, особено во делот на измена на Законот за спорт, како и на разгледување и имплементирање на препораките на Државната Комисија за Спречување на Корупција. Кабинетот задолжен за политики за добро владеење предводен од Грковска исто така е посветен на градење активен и интерактивен однос со младите, со цел тие активно да бидат вклучени и да дадат свој придонес во процесот на создавање ефикасно општество.

 

Во соработка со УСАИД, преку Проектот за граѓанско учество беа опфатени 240 ученици и 180 вработени директори, професори и друг кадар од седум средни училишта во земјава.

Опфатени се средните училишта „Гоце Делчев“ од Валандово, „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија, Приватно училиште САБА -Скопје, „Љупчо Сантов“ – Кочани, „Гостивар“ – Гостивар, „Кочо Рацин“ – Велес, како и во средното училиште „Раде Јовчевски – Корчагин“ – Скопје, каде на настанот присуствуваше и вицепремиерката Грковска.

Беа одржани и три младински кампа, а вицепремиерката Грковска  се обрати на кампот што се одржа во Берово, по што беше и  организирана посета на учениците на Владата со цел да се симулира владина седница на која се разговараше за предизвиците со кои младите се соочуваат и да предложат конкретни заклучоци.   

Беа одржани и шест образовни работилници за јакнење на свеста против корупцијата за вработените во средните училишта и пет работилници за јакнење на свеста против корупцијата наменети за учениците.

Соработка со EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport – Council of Europe):

Проширениот делумен договор за спорт (EPAS) во рамките на Совет на Европа обезбедува платформа за меѓувладина спортска соработка помеѓу владите на нејзините земји-членки. Таа, исто така го поттикнува дијалогот меѓу владите, спортските федерации и невладините организации. Ова придонесува за подобро владеење, со цел спортот да биде поетички, поинклузивен и побезбеден.

Кабинетот на вицепремиерката Грковска е  контакт точка на Република Северна Македонија со овој значаен сектор на Совет на Европа. Свесни сме дека е неопходна национална координираност на институциите во процесот на креирање интегриран поглед за здрав начин на живот и токму ова ни е целта што сакаме да ја постигнеме преку соработката со EPAS.

На барање на Вицепремиерката Грковска, на ден 30 септември 2022 година се одржа работен состанок на кој присуствуваше тим од шест експерти од EPAS предводени од Софи Квасни, извршна секретарка на EPAS за Европската Повелба за спорт и претставници одКабинет на Претседателот на Владата, Агенција за млади и спорт, Државната комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Министерство за одбрана, Министертсво за здравство, Министертсво за образование, OБСЕ Мисијата во Скопје, Националната федерација Спорт за сите, Национален олимписки комитет, Национална федерација за училишен спорт, Параолимписки комитет, Национална федерација за искачување, Триатлон федерација, ракометна федерација, кошаркарска федерација, спортски новинари, претставници од карате клубови, ракометни клубови, атлетика и спортски судии.Во поединечни состаноци со претходно оформени таргет групи од погоре наведените лица, тимот експерти вршеа анализа и евалуација на целокупниот спортски систем во нашата земја низ призма на ново ревидираната Европска спортска повелба.Програмата за евалуација беше внимателно утврдена и координирана од нашиот Кабинет.Предлозите кои ќе бидат нотирани во Извештајот на EPAS тимот ќе биде наш Патоказ за идни постапувања.

Активно вклучување на  граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики:

Вицепремиерката Грковска и Кабинетот задолжен за политики за добро владеење е во постојана и редовна комуникација со претставници од граѓанскиот сектор. За таа цел еднаш во месецот одржува состаноци со претставници на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата.

На овие состаноци се разговара за сите отворени прашања и заеднички се договараат активности со цел подобрување на системските слабости.

Вицепремиерката Грковска одржува редовни средби и со младински организации, со цел отврено да се разговара за проблемите со кои се соочуваат младите, како и за начините за надминување на тие проблеми.

Заедно со УНДП вицепремиерката Грковска во младинскиот ресурсен центар во Гостивар „I-can“ организираше Панел дискусија со младински организации, на тема „Што значи интегритетот за еден млад човек“.

Кабинетот на вицепремиерката Грковска веќе започна кампања „#ЗависиОдМенеИТебе“ која ќе опфати повеќе аспекти на младите, како што е јакнењето на интегритетот, антикорупциските политики кои ќе бидат точно наменети за младите, дигиталната трансформација на општеството, корупцијата во спортот. Целта е со поддршка на меѓународните партнери кампањата да премине во регионален проект кој ќе ги обедини младите од земјите на Западен Балкан, за што веќе се направени контакти и има голем интерес.

 

Соработка со деловната заедница:

Препознавајќи го значењето на деловната заедница и јавно-приватниот дијалог, Владата во текот на 2022 година, продолжи да го надградува воспоставеното партнерство и да развива заеднички активности, фокусирани на јакнење на знаењата во деловната заедница и поддршка за воведување на најсовремените и иновативни практики од земјата и светот во доменот на доброто корпоративно управување и владеење. За таа цел, во заеднички потфат со релевантните здруженија и интересни заедници од деловниот сектор во текот на јуни и јули спроведена е серија од четири едукативни настани (три во Скопје и еден во Куманово) со менаџери и сопственици на над 97 претпријатија од сите региони и промовирани се алатки за само-евалуација зазајакната отпорност на деловните луѓе и нивните менаџери кон предизвиците коисо себе ги носат практиките кои не се засноваат на политики за добро владеење.

Настаните претставуваа и можност за мобилизирање на бизнис-заедницата да стане активен партнер на Владата во идентификување на слабостите и критичните точки и креирањето на нови политики во доменот на доброто управување. За таа цел на настаните беше спроведено и истражување по пат на анонимна анкета со насочени прашања за сознанијата и ризиците на полето на деловната етика, интегритетот и корупцијата, а одговорите се во фаза на обработка и ќе служат како значаен извор на информации за Кабинетот за политики за добро владеење, за донесување на одлуки базирани на докази. Ваквиот пристап беше позитивно оценет од бизнис заедницата и беше потврден интерес за поширока соработка.

 

АКТИВНОСТИ НАДВОР ОД ПЛАНОТ ЗА ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ:

Координативни состаноци и тековни активности во однос на процесот на дигитална трансформација на општеството: Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење одржува, еднаш месечно координативни состаноци со Министерот за информатичко општество и администрација, меѓународни организации, претставник од Агенција за електронски комуникации, претставник од Министерството за одбрана и  претставници од Академијата за Е-управување (еГА) од Естонија за сајбер безбедност за да нема преклопување на истите. Од исклучително значење за Република Северна Македонија е сите проекти кои преку странски партнери се реализираат во земјава, да бидат меѓусебно координирани и комплементарни, за да не дојде до преклопување но и до се зголеми нивната ефикасност. Затоа се одржуваат овие координативни состаноци со сите засегнати страни. Досега има одржано повеќе  координативни состаноци на кој се разговара за тековните проекти и за проблемите кои е потребно да се решаваат за да имаме продуктивни и реализирани проекти. На состаноците меѓудругото  се разговарало за активностите меѓу секторите кои работат на зајакнување на капацитетот во делот на сајбер безбедноста, порадитоа од клучна важност е засилување на сајбер капацитетот во нашата држава на што интензивно сме фокусирани. Претставникот од Министерството за одбрана не информираше за отпочнатата постапка за донесување на законот за заштита за критична инфраструктура  кој во моментов е од големо значење за квалитетот на животот, стопанството и функционирањето на јавниот сектор.

АКТИВНОСТИ ВО НАСОКА НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење во рамките на проект во соработка со нашите меѓународни партнери направи мапирање на конкретни состојби во повеќе области кои се предмет на интерес  на граѓаните и  беа нотирани одредени неусогласености кои се однесуваат на дистрибуцијата  на определени услуги што ги нудат  неколку  институции. Врз основа на претходно направената анализа Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење даде препораки на следните институции: Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, Управа за водење на матични книги, Министерство за правда и Министерство за труд и социјална политика.Институциите ги анализираа дадените препораки за кои ќе следи нивна имплементација во најкраток временски период.

Транспарентност и отчетност на институциите:

Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење  на 63-та седница на Владата, одржана на 20.07.2022 година и укажа на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер да побара од сите иматели на информации да направат листа на најчесто побарувани податоци согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен каракер во период од 01.10.2020 до 30.06.2022 година со исклучок на веќе објавените податоци согласно член 10 од истоимениот закон и да ги достават во рок од 15 дена до Агенцијата.Агенцијата истите тие податоци во сублимирана форма ги достави до кабинетот на 01.09.2022 година. Согласно направената анализа Кабинетот во соработка со Центарот за управување со промени и Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер на 23.09.2022 година, организирал конференција на која се презентирало Предлог упатство за институциите од јавниот сектор како да ја подобрат нивната транспарентност,  направено врз основа на анализата за најчесто побаруваните информации.На конференцијата Предлог упатството беше разгледано со сите присутни учесници на кое даваа забелешки и врз основа на истите ќе биде финализирано и дистрибуирано до сите јавни институциии и засегнати страни. Изготвивме еден список на информации, во моментот течат консултации со дел од институциите, по што понатаму преку Информација до Владата, институциите ќе бидат задолжени да ги нобјавуваат овие информации на нивните веб-страници. На овој начин информациите ќе бидат јавни, полесно достапни, односно доволна ќе биде само посета на официјалната веб страница на конкретната институција, наместо да се постапува по предвидената законска процедура која најчесто одзема многу време. Оваа мерка е само преоден чекор кон крајната цел што треба да ја постигнеме, а тоа е создавање на законски услови за целосно отворање на институции, односно сите информации да бидат достапни за јавноста освен оние што имаат карактер на класифицирани информации. Затоа што институциите имаат обврска да бидат одговорни, транспарентни и отчетни и во секој момент да даваат извештај за своето работење, а особено за тоа како ги трошат паритеод Буџетот.

ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА (ЗЛО)УПОТРЕБА НА ИНСТИТУТОТ СПОГОДУВАЊЕ ЗА ВИНА:

Спрегата меѓу политичките мрежи и правосудниот систем е реална и затоа вицепремиерката Грковска отворено зборува за тоа и презема мерки за таа да се надмине.

Во тој контекст, беше и тркалезната маса што во септември 2022 година ја организираше на тема „(Зло)Употреба на институтот спогодување за вина“, на која беше присутен министерот за правда Тупанчески, како и судии, обвинители, експерти, невладиниот сектор. На оваа тркалезна маса отворено се зборуваше за начинот на кој се употребува институтот спогодувањезавина со обвинетите, кој со право предизвика револт кај граѓаните, но и сомнеж дека постои злоупотреба, но исто така беа дадени и предлози за како да се унапредат законските решенија во оваа смисла.

ПОСТАПУВАЊА ПО ПРЕДМЕТИ ОД ГРАЃАНИ:

До Кабинетот до сега се пристигнати вкупно 73 предмети, од кои 23 се претставки, коишто ние сме ги проследиле до други институции. На пример, имаме шест претставки доставено до Министерство за внатрешни работи, три претставки до Инспекторати, две до Судски совет, Јавно обвинителство, Комора на извршители, Агенција за млади и спорт, Агенција за иселеништво, Царинска управа.

ИНФОРМАЦИИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА :

 1. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за формирање на Национален совет за информациски и комунакициски технологии-разгледана на 22.02.2022-разгледана на 16 седница на Влада

ПРЕДЛОГ – ЗАКЛУЧОЦИ:

 1. Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за степенот на дигиталната транформација, клучни институции за дигиталната трансформација, пречки за дигиталната трансформација и следни чекори.
 2. Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за локална самоуоправа, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за надворешни работи, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Централниот регистар, а им се укажува и препорачува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за вработување, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Управата за водење на матични книги, не подоцна од 14 дена од усвојувањето на оваа информација да известат за планот за дигитализација во институцијата за 2022 година, можни пречки и решенија што ги предлага.
 3. Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за локална самуоправа, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за надворешни работи, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Централниот регистар, а им се укажува и препорачува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за вработување, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Управата за водење на матични книги, квартално (март, јуни, септември и декември 2022) да известат за реализација на планот за дигитализација во институцијата.
 4. Информација за Агенда за дигитална трансформација-разгледана на 15.02.2022-разгледана на 14 та седница на Владата

Владата ја разгледа Информацијата за Агенда за дигитална трансформација и ја усвои Информацијата со следниве заклучоци:

1.Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација во рок од 30 дена до Владата да достави информација за моменталната состојба на овој проект- модул за електронска размена на документи,- еDelivery, како и за можностите и потребите овој проект да се прошири со институции опфатени во Планот за дигитализација.

 1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација во рок од 14 дена до Владата да достави листа на сертифицирани правни лица кои вршат дејност од информациските комуникациските технологии, а кои ги користат органите и другите субјекти за комуникација преку единствена платформа за инероперабилност.
 2. Се задолжува М-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжена за политики за добро владеење и М-р Адмирим Алити, министер за информатичко општество и администрација да подготвата и до Владата да достават информација за спроведување на процесот на дигитална трансформација и степенот на исполнетост на процесите на дигитализација, со соодветни предлози до Владата.

3.Информација за задолженијата за надлежните институции по мерките и активностите на Националната стратегија за спречување корупција и судир на интереси 2021-2025 со акционен план за нејзиното спроведување на Државната комисија за спречување на корупција за 2022 и континуиранo-2.03.2022-19 седница на Владата.

 

 

Предлог-Заклучоци:

1.Владата на Република Северна Македонијаја разгледа и усвои Информацијата за степенот на исполнување и реализација на мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, со Акционен план за нејзино спроведување на Државната комисија за спречување на корупцијата, од страна на надлежните институции во врска со предложените нови рокови.

2.Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои немат статус на органи на државна управа во рок од 14 дена до Кабинетот на Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење да достават извештај за преземени активности за исполнување и реализација на мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, со Акционен план за нејзино спроведување на Државната Комисија за спречување на корупцијата, согласно новите предложени рокови.

 1. Информација за номинации на членови и заменици членови на работни групи формирани заради  дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон-8.03.2022- 23 седница, разгледана на 15.03.2022-разгледана на 28 седница на Влада

Предлог заклучоци:

 1. Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за номинации на членовите и замениците членови на работните групи формирани заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон, со предлог – решенија.
 2. Владата донесе Решение за изменувањеи дополнување на Решението за формирање на Работна група за подготовка на текстови за изменување и дополнување на закони заради дигитализација на процесите поврзани со постапките утврдени со закон, бр.40-4766/1 од 20 април 2021 година
 3. Владата донесе Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Работна група за координација за активностите од областа на информатичко комуникациските технологии заради дигитализација на процесите, бр.40-8084/1 од 27 јули 2021 година
 1. Информација за примена на законска одредба од Законот за спречување на корупција и судир на интереси-разгледана на 22 03.2022-разгледана на 32 седница на Влада

Предлог заклучоци:

 1. Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информација за примена на законска одредба од Законот за спречување на корупција и судир на интереси
 2. Се задолжува Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонијаво рок од 15 дена, да изготви образец за биографски податоци кој институциите ќе го доставуваат при доставување на предлози за избор и именување на лица до Владата на Република Северна Македонија.
 3. Се задолжува Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од три дена, да номинира три лица од вработените во Генералниот секретаријат, кои податоците за лицата избрани и именувани од страна на Владата на Република Северна Македонија, со пополнување на образец ќе ги доставуваат до Државната комисија за спречување на корупција заради внесување во Регистарот за избрани и именувани лица,  без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот и именувањето, односно назначувањето, како и по престанокот на функцијата, односно должноста на избраното, именуваното или назначеното лице, согласно законското решение.
 4. Се задолжува Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од 90 дена, да достави  податоци за сите избрани и именувани лица од страна на Владата на Република Северна Македонија, за период од 2017 година заклучно со 2022 година, до Државната комисија за спречување на корупција.
 1. Информација за степенот на реализација на мерките од Планот  за борба против корупција за 2021 година со прилог Извештај за електронско поднесување на пријави и поплаки за период од 19.11.2021-10.03.2022-разгледана на 15.03.2022-разгледана на 28 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за степенот на реализација на Мерките од Планот за борбата против корупцијата  за 2021 година со прилог Извештај за електронско поднесување на пријави и поплаки.

 1. Информација за потреба од преземање на мерки и активности поврзани со Каталогот на услуги и национален портал за е-услуги-разгледана на 22.03.2022-разгледана на 32 седница на Влада

Предлог заклучоци:

 1. Се задолжуваат сите органи на државната управа, им се укажува на институциите кои немаат статус на орган на државната управа и им се препорачува на единиците на локалната самоуправа, преку своите верификатори, најдоцна до 25 април 2022 година, на разбирлив и јасен начин, да ги ажурираат податоците за внесените услуги во Каталогот на услуги на Националниот портал за електронски услуги кои ги обезбедуваат согласно закон.
 2. Се задолжуваат сите органи на државната управа, им се укажува на институциите кои немаат статус на орган на државната управа и им се препорачува на единиците на локалната самоуправа, најдоцна до 25 април 2022 година да ги внесат и верификуваат сите услуги во Каталогот на услуги на Националниот портал за електронски услуги, за кои органот е надлежен согласно закон.
 3. Се задолжуваат сите органи на државната управа, им се укажува на институциите кои немаат статус на орган на државната управа и им се препорачува на единиците на локалната самоуправа за сите ажурирани и внесени услуги во Каталогот на услуги на Националниот портал за електронски услуги, за кои органите се надлежни согласно закон, до 28 април 2022 година да го известат Министерството за информатичко општество и администрација.
 4. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација до 30 април 2022 година до Владата да достави известување за сите ажурирани и внесени услуги во Каталогот на услуги на Националниот портал за електронски услуги од страна на органите на државната управа.
 5. Информација за унапредување на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници и единки корисници преку објавување на основните информации за јавни набавки на интернет страниците на институциите-разгледана на 19.04.2022 –разгледана на 40 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Се задолжуваат сите буџетски корисници и се укажува на сите единки корисници, во рок од 30 дена да креират посебен дел (таб) на своите веб- страници за ‘’јавни набавки’’ и да ги објават следните документи:

-Годишен план за јавни набавки

-Огласи за јавни набавки (линк на објавата од ЕСЈН)

-Известувања за склучени договори (линк на објава од ЕСЈН)

-Склучени договори и

-Известувања за реализирани договори (линк на објава од ЕСЈН)

2.Се задолжуваат сите буџетски корисници и се укажува на сите единки корисници, во рок од 15 дена од денот на објавата на наведените документи од заклучокот број 1 да достават известување за реализација на заклучоците до Кабинетот на заменикот на претседателот на  Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики за добро владеење.

3.Се укажува на јавните претпријатија  основани од државата и на акционерските друштва во државна сопственост а се препорачува на единиците на локална самоуправа, јавни претпријатија основани од општините односно Град Скопје и на останатите институци кои се под надлежност на општините, во рок од 30 дена да ја следат мерката за унапредување на транспарентноста со тоа што ќе ги објават основните информации за јавни набавки, односно да креират посебен дел (таб) на своите веб-страници за ‘’јавни набавки’’ и да ги објават документите наведени во заклучок број 1.

 1. Информација за задолженијата на надлежните институции за мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупција судирот на интереси 2021-2025 со Акционен план за нејзино спроведување на Државната комисија за спречување на корупцијара за 2021, 2022 година и континуирано-разгледана на 3.05.2022- разгледана на 42 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за задолженијата за надлежните институции по мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 со Акционен план за нејзино спроведување на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2022 година и континуирано.

2.Се задолжуваат сите надлежни институции наведени во Табелата во прилог на информацијата, кои не постапиле по заклучокот донесен на деветтнаесет седница на Владата на Република Северна Македонија на 2 Март 2022 година, а чии задолженија не се реализирани во прв и втор квартал 2021 година, во рок од 14 дена до Кабинетот на Заменик претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, да предложат нови рокови за реализација на активностите во 2022 година.

 1. Годишен план за проценки на ризици од корупција по ГРЕКО-разгледана на 28.06.2022- разгледана на 55 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Се задолжуват сите органи на државната управа, а им се укажува на институциите кои немат статус на органи на државна управа и им се препорачува на единиците на локална самоуправа во рок од 15 дена да донесат годишен план за процена на ризици од корупција за 2022 година соодветен на нивната надлежност и веднаш да го објават на нивната веб-страница.

2.Се задолжуваат сите органи на државната управа, а им се укажува на институциите кои немат статус на органи на државна управа а им се препорачува на единиците на локална самоуправа во рок од пет дена од денот на донесувањето на годишниот план за проценка на ризици од корупција, да достават известување до Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики за политики на добро владеење.

 1. Се задолжуваат сите органи на државната управа, а им се укажува на институциите кои немат статус на органи на државна управа и им се препорачува на единиците на локална самоуправа да донесат годишен план за проценка на ризици од корупција за 2023 година соодветен на нивната надлежност, заклучно со 31 декември 2022 година.
 2. Информација за учество на Република Северна Македонија во програмата Digital Europe-разгледана на 28.06.2022-разгледана на 55 седница на Влада

 Предлог заклучоци:

 1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација во координација со Секретаријатот за европски прашања и Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење во рок од пет дена во име на Владата на Република Северна Македонија, да испрати писмо за интерес за учество во DIGITAL EUROPE.
 2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да предвиди средства во буџетот за 2023 година за оваа намена и да го финализира членството по обезбедување на средствата. Истовремено, Владата, со цел подобра координација помеѓу ресорите во делот на процесите на дигитализација, ги задолжи Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење и Министерството за информатичко општество и администрација, да подготват и за наредната седница на Владата да достават информација со соодветно решение во однос на назначување на координатор за дигитализација со јасно дефинирани и прецизирани надлежности, (на кој начин и на кое ниво ќе биде координацијата) задачи и обврски (подготовка на стратегии, имплементација, контакти со меѓународни организации во однос на обезбедување на средства и идеи и сл.)
 3. Информација за изготвување на Законот за архивска дејност-разгледана на 28.06.2022-на 55 седница на Влада

Предлог заклучоци:                                                                                                                            

 1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација во рок од еден месец да формира меѓуресорска работна група за изработка на Предлог на закон за архивска дејност со претставници од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за култура, Државниот архив на Република Северна Македонија, Државниот управен инспекторат, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и Агенцијата за заштита на личните податоци, која ќе ја координира Министерството за информатичко општество и администрација.                             
 2. Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење, Министерството за култура, Државниот архив на Република Северна Македонија, Државниот управен инспекторат и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, а и се укажува на Агенцијата за заштита на личните податоци, во рок од 15 дена до Министерството за информатичко општество и администрација да номинираат членови во меѓуресорската работна група.
 3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација најдоцна до 1.10.2022 година да го достави Предлог-законот за архивска дејност до Владата.“

 

 1. Информација за квантифицирани неправилности утврдени во конечниот ревизорски извештај за извршена ревизија на успешност од 2019 година на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на „водното право“ со предлог за креирање политики-разгледана на 28 јуни 2022-разгледана на 55 седница на Влада                                                                     

  Предлог заклучок:                                                                                                                              

Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со Министерството за финансии, да подготви и во рок од шест месеци до Владата да достави Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите.

 1. Информација за степен на реализација на мерките од Планот за борба против корупција за 2021-разгледана на 28.06.2022-разгледана на 55 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за степенот на реализација на мерките од Планот од борбата против корупцијата за 2021 година со прилог Извештај за електронско поднесување на пријави и поплаки.

 1. Информација за потребата за изменување и дополнување на Деловодникот за работа на Владата на Република Северна Македонија во насока на исполнување на препораките од Петтиот круг на еваулација на ГРЕКО и зголемување на транспарентност.

Владата ја разгледа Информацијата за потребата за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија во насока на исполнување на препораките од петтиот круг на евалуацијата на Греко и зголемување на транспарентност, ја усвои Информацијата и го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија при првата наредна измена на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија соодветно да ги вгради препопраките од Петтиот круг на евалуација на ГРЕКО за Северна Македонија наведени во Информацијата.

 1. Информација за Првиот извештај за степен на реализација на активностите од Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за период 2021-2023 со акциски план-30.08.2022-разгледана на 75 седница на Влада

Предлог заклучоци:

1.Владата на Република Северна Македонија ја разгледа Информација за  Првиот извештај за степен на реализација на активностите од Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за период 2021 – 2023 со акциски план, како материјал за информирање.

 1. Информација за потребата од формирање Национален совет за дигитална трансформација на општеството со Предлог-одлука-разгледана на 13.09.2022- разгледана на 82 седница на Влада

Предлог – заклучоци:

1.Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за степенот на дигиталната транформација, клучни институции за дигиталната трансформација, пречки за дигиталната трансформација и следни чекор.

2.Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за локална самуоправа, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за надворешни работи, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Централниот регистар, а им се укажува и препорачува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за вработување, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Управата за водење на матични книги, не подоцна од 14 дена од усвојувањето на оваа информација да известат за планот за дигитализација во институцијата за 2022 година, можни пречки и решенија што ги предлага.

3.Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за локална самуоправа, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за надворешни работи, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Централниот регистар, а им се укажува и препорачува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за вработување, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Управата за водење на матични книги, квартално (март, јуни, септември и декември 2022) да известат за реализација на планот за дигитализација во институцијата.

Во постапка на разгледување пред Владата се следните информации:

-Информација за поттикнување на соработката на институциите со Институтот  за стандардизација на Република Северна Македонија-примена во Владина постапка од јули 2022.

-Информација за усвојување на Насоки за управување со примени дарови и Правилникот за остварување евиденција и идентификување на контакти со цел лобирање, процеси на подготвување, донесување и изменување на акти и објавување соопштенија за остварени официјални средби и состаноци во насока на исполнување на препораките од петтиот круг на евалуацијата на ГРЕКО во Република Северна Македонија.

-Информација за потребата од потпишување на Конвенцијата на Советот на Европа  за манипулации со спортски натпревари

ОДГОВОР: Генералниот секретаријат согласно увидот во електронската седница на Владата, го известува подносителот на барањето дека, Владата на седница која е одржана на 16 март 2021 година, донела Решение за именување на претседател, заменик претедател и членови на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, кое е објавено во Службен весник на РСМ бр.71 на 31 март 2021 година. Целосното решение со број 14-3323/4, е јавно објавено на веб страницата на Службен весник на РСМ, во делот на бесплатни изданија во март 2021 година, што значи дека е достапно за информирање на јавноста { согласно член 21 став (2) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер}.


Според содржината во Решението број 14-3323/4, Владата има именувано еден член на предлог на туристичката Асоцијација во Охридскиот Регион (Здружение на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови-ХОТАМ-Охрид), еден член од невладина организација Мултивизион Струга, кој е именуван како член на предлог на невладина организација од областа на заштитата на природното наследство на Охридскиот регион и еден член од невладина организација ИКОМ, именуван на предлог на невладина организација од областа на заштита на културното наследстбво на Охридскиот регион.

ОДГОВОР: Во врска со прашањата од точката 1 до точката 3, Владата само во 2019 година има доделено буџетски средства на општината Шуто Оризари, согласно спроведен јавен оглас за проектот аерозагадување за следните намени со износите: опрема столарија, буџетска ставка 425 во износ од 362, 779 денари и буџетска ставка 480 во износ од 673, 733 денари и средства за зеленило од буџетска ставка 425 во износ од 462, 702 денари.

За прашањата од точката 4 (со две потпрашања) и точка 5, во врска со одвоените средства од буџетот на Република Северна Македонија во 2021 и 2022 за проекти на ромските и други невладини организации, Ве известуваме за следното:

Согласно Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година (“Службен весник на РСМ” бр.8/21), а врз основа на оглас што Генералниот секретаријат на Владата го објави на веб-страниците www.vlada.mk и www.nvosorabotka.gov.mk на 15 февруари 2021 година, Владата, на седницата одржана на 19.7.2021 година, донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации (“Службен весник на РСМ” бр.166/21) , со која доделила 33 гранта на здруженија и фондации, во вкупна вредност од 19.800.00 денари.

Со оваа Одлука доделени се и грантови во висина од по 600.000 денари на:

– Здружение Национален Ромски центар Куманово, за проектот „Да продолжиме да живееме“ и

– Здружение за поддршка на маргинализирани групи на граѓани Ромски Ресурсен Центар Скопје, за проектот „Подобрување на услугите во палијативната нега преку унапредување на вештините на млади Роми и нивно вработување во време на КОВИД 19“. Во 2022 година Генералниот секретаријат не објавил оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации, бидејќи не се обезбедени средства во Буџетот на Владата.

Во врска со прашањето кое се однесува на именувањето на амбасадори и министри од ромска етничка припадност, Генералниот секретаријат нема надлежност да одлучува, ниту има улога во водење на постапките.

2021 година

Владата на Република Северна Македонија има склучено договори единствено со дневни печатени медиуми и тоа: Нова Македонија, Вечер, Слободен печат и Коха. Истите се склучени врз основа на спроведена постапка за јавна набавка и се јавно објавени на ЕСЈН на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/contracts/0.

Дополнително информираме дека Владата на Република Северна Македонија, согласно член 102 (Забрана за рекламирање) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/13, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 247/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20) „Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со свои услуги или активности преку приватни радиодифузери”, ги ограничи договорите, со исклучок на договори со печатените медиуми во кои согласно Законот е потребно да објавува огласи за вработување.

ОДГОВОР: Со Одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите („Службен весник на РСМ“ бр.97/20), сите средства планирани во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Влада на Република Македонија, 10-Администрација, 46-Субвенции и трансфери, 463-Трансфери до невладини организации (12.000.000 денари) беа прераспределени, а беше воведена посебна програма П1 Мерки за справување со COVID-19 кризата, 46 Субвенции и трансфери.

Табела 1. Преглед на поединечно доделени средства преку Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, согласно Одлуката за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата („Службен весник на РСМ“ бр.157/20), врз основа на Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата, објавен на 6.6.2020 година, на веб-страниците  www.vlada.mk  и  www.nvosorabotka.gov.mk

Програма П – Мерки за справување со COVID-19 кризата,

Потпрограма – 46 Субвенции и трансфери,

Ставка 464 – Разни трансфери, за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19, во 2020 година

 

Потставка

Примател

Назив на предлог-проект

Износ

Јавен оглас/без јавен оглас

 

Здружение Културно хуманитарна организација на Турците од Источна Македонија Радовиш

Едукација на населението за подигање на свеста за справување со пандемијата предизвикана со корона вирусот COVID-19 и Хуманитарна помош и заштитна опрема и пакети со прехрамбени артикли и артикли за одржување на лична хигиена во руралните средини на Југоисточниот регион на РСМ

742.500

Јавен оглас

 

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта Скопје

Програма за психосоцијална помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство

810.000

Јавен оглас

 

Здружение-Балкански Институт за Регионална Соработка (БИРС) Тетово

Подигнување на свеста за опасноста од КОВИД-19 преку квалитетно новинарство

810.000

Јавен оглас

 

Асоцијација на специјализанти и млади лекари АСМЛ Скопје

3Д принт медицинска опрема

799.650

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност Скопје

Акција за помош и поддршка на бездомните и социјално загрозени граѓани во услови на криза со пандемијата на Ковид 19

777.492

Јавен оглас

 

Здружениe за афирмација на уметност Флуктус Скопје

Самоглас – мобилна апликација

809.365

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани ФЛОРОЗОН – Центар за еколошка демократија Скопје

Биди одговорен за себе и за нашата животна средина и во услови на пандемија

559.571

Јавен оглас

 

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија Етика Прес Скопје

Известување врз основа на факти: зајакнување на професионализмот во медиумското известување за Ковид-19

606.600 средствата не се префрлени, здружението ја повлече пријавата и не е потппишан договор за финансиска поддршка

Јавен оглас

 

Здружение Женски Форум Тетово

Превенција и заштита од COVID 19 во Тетовскиот регион

629.460

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани за подигање на псико – социјалната свест Имаго Плус Скопје

Информативна, едукативна и психолошка помош на лица со попреченост за време на Ковид-19

801.090

Јавен оглас

 

Здружение за унапредување на квалитетот на животот на лицата со аутистичен спектар Сина светулка Скопје

Аутизам – онлајн поддршка

672.210

Јавен оглас

 

Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ Гостивар

Информирај се, едуцирај се, солидаризирај се – стоп Ковид 19!

736.020

Јавен оглас

 

Здружение ХОПС Опции за здрав живот Скопје

Превенција на Ковид-19 меѓу лица кои се зависни од дроги, сексуални работници и нивните семејства

809.593

Јавен оглас

 

Здружение за заштита на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар Скопје

Образованието на ромските ученици во време на КОВИД 19

810.000

Јавен оглас

 

Ромски Едукативен Центар Амбрела Скопје

Поддршка на ранливи семејства во Шуто Оризари, погодени од Ковид-19

769.500

Јавен оглас

 

Здружение за перспективна интеграција и развој „Рома Перспектив “Прилеп

Со грижа до намалување на глад,стрест и образовни потреби за време на ковид 19

484.875

Јавен оглас

 

Здружение за едукација ВЛАЗНИЈА Куманово

Подршка и асистенција за учениците за онлине учење

810.000

Јавен оглас

 

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија Велес

Анализа на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт

810.000

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани Милениум с.Слатино Теарце

Развој на локалниот пазар преку градење на капацитети и користење на онлајн алатки

810.000

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје

Поддршка на маргинализирани семејства во време на Ковид 19

739.440

Јавен оглас

 

Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО Скопје

Заедно за безбедно лето – информации и насоки за предизвиците и безбедносните протоколи за заштита од Ковид-19

683.100

Јавен оглас

 

Здруѓение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби Скопје

Среќно лице – заштитено лице!

793.800

Јавен оглас

 

Здружение Младински Форум за Соработка Скопје

Туристичка интерактивна платформа и апликација за корисници на ваучери за
помош во туризмот од Владата на Република Северна Македонија

641.700

Јавен оглас

 

Здружение за борба против рак Борка За секој нов ден Скопје

Грижа за пациентите со карцином за време на пандемијата COVID-19

795.434

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани Хуманитарна организација Организата Хуманитаре Калири и миресисе Скопје

Прехрамбени и санитарни пакети за ранливи категории

731.896

Јавен оглас

 

Здружение за млади и култура Креативни и Активни Струга

Кампања мерки и препораки – COVID-19

809.550

Јавен оглас

 

Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство Скопје

Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период

810.000

Јавен оглас

 

Здружението за поттикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти иинформатичари Скопје

УБАВИНИ.мк (ubavini.mk)

810.000

Јавен оглас

 

Фондацијата за промовирање на иновативно учење,едукација и личен развој СТЕМ АКАДЕМИЈА Скопје

On line Лего базирана терапија – зрак надеж за иднината

803.250

Јавен оглас

 

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје

Растеме заедно

565.441

Јавен оглас

 

Здружение на слепи лица на град Штип, Штип

Приспособување на слепите лица од Источниот регион на тешките услови кои ги наметна кризата со COVID-19

629.820

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани Финанце Тхинк – Институт за економски истражувања и политики Скопје

Оценка на ефектите од Ковид-19 врз сиромаштијата, со фокус врз најранливите
категории граѓани

809.460

Јавен оглас

 

Здружение Ромски  културен и едукативен центар Тернипе МК Делчево

Поддршка во време на COVID – 19 кризата за Ромите и ранливи категории

678.123

Јавен оглас

 

Студенски Парламент на Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство Скопје

Мој психијатар

810.000

Јавен оглас

 

Здружение за рурален развој ЈАВОР – Зрновци

Зголемување на дигиталните  вештини  на земјоделските производители со цел прилагодување кон новонастанатите  пазарни  и економски услови на работење

776.250

Јавен оглас

 

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје

Психо-социјална помош на трансродовите лица за време на Ковид-19

810.000

Јавен оглас

 

Здружение за деца со посебни потреби Аура Тетово

Заедно за подобра иднина

810.000

Јавен оглас

 

Здружение на граѓани ЗИП ИНСТИТУТ за политики и добро владение Скопје

Фронт против Ковид-19 во рурален Сарај

809.280

Јавен оглас

 

Здружение Центар за интеркултурен дијалог Куманово

Борба против говорот на омраза и криминалот од омраза

605.385

Јавен оглас

 

Здружение за култура и уметност Традита Тетово

“Стани“ лекар слушајќи ги лекарите – “Лечи“ пациенти не заразувајќи ги другите!

539.640

Јавен оглас

ВКУПНО

 

 

29.519.495 денари се доделени со Одлука на Владата, а 28.912.895 денари се исплатени со потпишување Договори за обезбедување финансиска поддршка

 

Програма П1 – Програма за справување со Ковид 19

Ставка- 464 – Разни трансфери, за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19, во 2020 година

Без јавен оглас

Потставка

Примател

Назив на предлог-проект

Износ

 

 

Обединета српска заедница Куманово

Празник Света Сава

500.000

Одлука на Влада

 

Српски  културен центар

Празник Света Сава

2.000.000

Одлука на Влада

 

Бошњачки национален совет

Ден на Бошњаците

100.000

Покровителство

 

Европа 92

Донација

30.000

Донација

 

 

 

 

 

ВКУПНО

 

 

2.630.000

 

 

ОДГОВОР: Секторот за јавни набавки во Генералниот секретаријат во 2020 година нема спроведено постапка за јавна набавка за реновирање на дел од просториите на Владата на Република Северна Македонија. Дополнително Ве информираме дека во 2020 година од ставка 482 од буџетот на Генералниот секретаријат за реновирање се исплатени средства на фирмата Метал електрик за реновирање и уредување на систем салата во висина од 395.293 денари.

ОДГОВОР: Друштвото за инженеринг, информатика и дигитален дизајн „Инвока Гроуп“ ДООЕЛ Скопје нема доставено уреди/камери поврзани со софтверот за определување на просечна брзина на возилата во сообраќајот и изрекување на казни, следствено на тоа, останатите две прашања се безпредметни.  Дополнително од податоците со кои располага Секторот за јавни набавки во Генералниот секретаријат, Ве информираме дека согласно објавениот оглас бр. 12953/2019 за набавка на софтверот за определување на просечна брзина на возила во сообраќајот и изрекување на казни и тендерската документација, набавката се однесува на набавка на софтвер за коешто е склучен договор со понудата избрана како најповолна поднесена од „Инвока Гроуп“. Договорот е склучен со предмет на набавка согласно тендерската документација.

ОДГОВОР: Владата на Република С. Македонија на 16.2.2021 година на 45тата седница под точка 89 ја разгледа и усвои Информацијата за петтиот сет на економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД -19. Записниците од владините седници се јавно достапни на следниот линк. https://vlada.mk/vladini-sednici

 Дополнително го информираме барателот дека Собранието на Република Северна Македонија ги усвои законите со кои ќе се реализира овој сет на економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19. Согласно горенаведеното, реализацијата на петтиот сет на економски мерки е во тек.

ОДГОВОР: Сите Протоколи кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот се јавно достапни и објавени на следниот линк: https://vlada.mk/protokoli-koronavirus

ОДГОВОР: Сите податоци со кои располага Генералниот секретаријат се јавно достапни и објавени на следниот линк: https://www.kupuvamdomasno.gov.mk/mk/listusers

 

ОДГОВОР: Колкава е вкупната сума на средства планирани за оваа мерка?

Вкупна сума за оваа мерка не беше прецизирана, беше објавен јавен повик и сите кои ги исполнуваа условите во повикот требаше да добијат финансиска помош, средствата беа обезбедени преку Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Ковид 19 ,(средствата во Фондот беа обезбедени преку донации);

 • Колкава е вкупната сума на средства издвоени за оваа мерка во 2020 година?

За оваа мерка беа исплатени 87.000 денари;

 • Колку од корисниците на оваа мерка во 2020година се млади до 29 години?

1 лице.

ОДГОВОР: Стручните служби постапувајќи по барањето, се обратија до Секторот за човечки ресурси, од каде што ни беше доставен материјалот со кој тие како надлежен сектор располагаат, односно извадок од записник од седницата на Комисијата за именување на која  Александар Димитријоски беше предложен за независен член на АД за приредување игри на среќа АД – Скопје. Во однос на останатиот дел од бараната информација, Ве известуваме дека Комисијата за именување не располага со документацијата, односно Владата на Република С.Македонија во својство на Собрание на акционери, постапува согласно Законот за трговски друштва и избира членови на надзорни одбори во Акционерските друштва во државна сопственост.

Скендер Мехмети е избран за член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, на седница на Влада одржана на 17.11.2020 година, Бојан Јанев е избран за член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост на седница на Влада, одржана на 3.8.2017 година и Фатмир Рамадановски е избран за член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, на седница на Влада одржана на 3.8.2017 година. Записниците од одржаните седници на Владата во делот на кадровските прашања се јавно достапни и објавени на веб страната на Владата на следниот линк https://vlada.mk/vladini-sednici

ОДГОВОР

реден број

Име и Презиме

Период

Паричен надоместок – денари

Забелешка

 

 

 

 

 

1.        

ИВАНА МИТРОВА

Декември 2020

50.000,00

Истражување, анализа и следење на податоци за потребите на Кабинетот на генералниот секретар

2.        

ИРЕНА ИВАНОВСКА

Декември 2020

60.000,00

Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

3.        

ИГОР ХРИСТОВ

Декември 2020

50.000,00

Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

4.        

СОФИЈА БРАЈКОВСКИ

Декември 2020

25.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и реализација на одговори поврзани со правни прашања за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

5.        

ИГОР АЛЕКСАНДРОВСКИ

Декември 2020

40.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на правото за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија 

6.        

ТАТЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

Декември 2020

25.000,00

Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирарање и презентација за координација на евроинтеграциите на Република Северна Македонија

7.        

МАРЈАНА ХРИСТОВА

Декември 2020

20.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и консултации за правна регулатива за интеграција на Република Северна Македонија во Европска Унија

8.        

ДЕЈАН СМИЛЕВСКИ

Декември 2020

30.000,00

Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

9.        

ДРАГИ ТОДОРОВ

Декември 2020

42.000,00

Анализа на инфомации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и советување од областа на геодезијата во процесот на денационализација за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

10.    

ДРАГАН РИСТЕСКИ

Декември 2020

спецификација (1.000 денари од ден + патни трошоци)

Аудио снимање, складирање во електронски запис со конвертирање од аналоген во дигитален систем за потребите на Владата на Република Северна Македонија

11.    

ИВИЦА ДИМИТРОВСКИ

Декември 2020

80.000,00

Координатор за дигитализација на ниво на Република Северна Македонија

12.    

МИХАЕЛА КОЗАР – БАЈАЛЏИЕВА

Декември 2020

40.000,00

Анализа на медиумско известување и изготвување на извештај со елаборирање за работата на Владата на Република Северна Македонија

13.    

ШПЕНДИ ВИНЦА

Декември 2020

27.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за генерирање база на податоци и техничка поддршка за потребите на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија

14.    

АРМЕНД ФАЗЛИУ

Декември 2020

27.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за генерирање база на податоци и техничка поддршка за потребите на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија

15.    

НЕРТИЉА ПИТЕРКА – ВЕСЕЛИ

Декември 2020

25.000,00

Авторизиран превод од македонски на албански јазик и обратно

16.    

АЛЕКСАНДАР ДЕДИНЕЦ

Декември 2020

80.000,00

Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор

17.    

ДАРКО ЈАНЕВСКИ

Декември 2020

80.000,00

Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор

18.    

БОБАН ИВАНОВСКИ

Декември 2020

30.000,00

Кибернетска апликација за администрирање на  информатичките технологии со консултации во Кабинетот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

19.    

ВАНЧО УЗУНОВ

Декември 2020

53.000,00

Координација на активностите поврзани со регионалната економска интеграција на Република Северна Македонија со позиција (ШЕРПАС) – национален координатор за МАП и РЕА, како и поддршка на активностите на тимот за скрининг и преговори

20.    

ДАНИЕЛА ДИЧОСКА

Декември 2020

14.500,00

Толкување на знаковен јазик на прес конференции за потребите на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

21.    

САНДРА ИВАНОВА

Декември 2020

23.000,00

Стручен труд – Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање од областа на правото поврзани со седниците на Владата на Република Северна Македонија

22.    

МИЛАН ЈОВАНОВИЌ

Декември 2020

23.000,00

Стручен труд – Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање за соработка со домашни компании од областа на економијата

23.    

БЕЈТУЛА МУСТАФА

Декември 2020

30.000,00

Анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на портпаролот

24.    

ДЕЈАН БОБОЛЕСКИ

Декември 2020

30.000,00

Стручен труд – публицистичко дело: прес пишување

25.    

СТЕФАН ЖЕВАИРОВСКИ

Декември 2020

28.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и презентација – асистент на портпаролите, односи со медиуми и прес служба

26.    

БРАНИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ

Декември 2020

30.000,00

Реализација на прес активности

27.    

ТОНИ ГРАВЧЕВСКИ

Декември 2020

42.000,00

Организатор на продукција

28.    

ВИКТОР ИВАНОВ

Декември 2020

30.000,00

Уметнички труд – Фотограф на настани

29.    

МАРТИН МИЦЕВ

Декември 2020

36.000,00

Подготовка и објавување содржини на социјални медиуми

30.    

ТАМАРА ЗАФИРОВСКА

Декември 2020

30.000,00

Подготовка и објавување содржини од јавен интерес преку социјалните медиуми и веб-страницата на Владата

31.    

ОЛИВЕР КОСТОСКИ

Декември 2020

36.000,00

Графички дизајнер

32.    

СТОЈАНЧО ЦВЕТАНОВСКИ

Декември 2020

36.000,00

Техничко лице за тон и видео за техниката во Влада на Република Северна Македонија

33.    

ПРЕДРАГ СТОЈАНОВСКИ

Декември 2020

36.000,00

Техничко лице за тон и видео за техниката во Влада на Република Северна Македонија

34.    

НИКО КИТАНИ

Декември 2020

30.000,00

Медиа мониторинг

35.    

СТЕФАН РИСТЕСКИ

Декември 2020

30.000,00

Медиа мониторинг, анализа на медиумски содржини за изготвување извештај со елаборирање

36.    

НИКОЛА ТРЕНЧЕВСКИ

Декември 2020

27.000,00

Медиа мониторинг на Владата

37.    

МИМОЗА ПЕТРЕСКА-ГЕОРГИЕВА

Декември 2020

30.000,00

Стручен труд-публицистичко дело: прес офицер, известување за медиуми

38.    

ЕЛЕНА ВИШКА

Декември 2020

29.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за организација и модерирање на настани

39.    

ЖАРКО ТРАЈАНОСКИ

Декември 2020

42.000,00

Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација за координација на медиумски мониторинг

40.    

ПЕТРИТ САРАЧИНИ

Декември 2020

42.000,00

Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација за координација на медиумски мониторинг

41.    

ВИКТОРИЈА НИКОЛОВСКА

Декември 2020

29.000,00

Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци  за информирање на јавноста преку нови медиуми

42.    

ТРАЈЧЕ КАМЧЕСКИ

Декември 2020

27.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и медиумски мониторинг

43.    

ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ

Декември 2020

30.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и медиумски мониторинг

44.    

ТАЊА ТАСЕВСКА

Декември 2020

27.000,00

Консултации и давање совети за надминување на кризата предизвикана од КОВИД 19

45.    

МАЈА СИЉАНОСКА

Декември 2020

60.000,00

Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

46.    

КОНСТАНТИН БИТРАКОВ

Декември 2020

40.000,00

Истражувања и анализи поврзани со антикорупциското законодавство и политиките во државата, истражувања и анализи поврзани со организацијата на јавниот сектор и службеничкиот систем, транспарентноста и отвореноста на јавните органи, како и подготовка на кратки брифови за тековните состојби во борбата против корупцијата и препораките на меѓународната заедница (Совет на Европа, Европска Унија, Организација за економска соработка и развој, Организација за безбедност и соработка во Европа и други), академската сфера и невладиниот сектор

47.    

НИНА ЧОЛОВИЌ

Декември 2020

25.000,00

Истражување, анализа и следење на податоци поврзани со човечки ресурси и одржлив развој

48.    

СОЊА ЈАНКОВСКА

Декември 2020

22.000,00

Техничка подготовка на податоци поврзани со човечки ресурси и одржлив развој

49.    

АДЕЛА КАЦАРОВА

Декември 2020

27.000,00

Реализација на прес активности

50.    

НИКОЛА ЗАФИРОВ

Декември 2020

25.000,00

Реализација на прес активности

51.    

ДАМИР ИБРАИМОСКИ

Декември 2020

40.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на оперативно-техничка поддршка за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

52.    

ДЕЈАН ТРПЧЕВСКИ

Декември 2020

36.000,00

Други аудио-визуелни – Монтажа на видео записи

53.    

БОРИС ЕФТИМОВСКИ

Декември 2020

45.000,00

Советувања во областа на стратешки комуникации, вклучително анализи, стручни мислења, документи, материјали и информации

54.    

ЛУЛЈЕТА КЛИЦА

Декември 2020

35.000,00

Превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик

55.    

ДОРИЈАН МИЛОВАНОВИЌ

Декември 2020

35.000,00

Обработка на фото и видео материјали за потребите на заменик-претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции

56.    

ИГОР ИВАНОВСКИ

Декември 2020

60.000,00

Изготвување и ревизија на проекти за енергетска ефикасност согласно програмата на Владата на Република Северна Македонија за намалување на аерозагадувањето

57.    

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЌ

Декември 2020

60.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање – Претседател на ИКТ совет

58.    

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВСКИ

Декември 2020

42.000,00

Монтажа на видеозаписи

59.    

АНГЕЛА ПОП ЗАРИЕВА

Декември 2020

30.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на стручни советодавни консултации од областа на правото

60.    

ЕРКАН РАМАДАНИ

Декември 2020

35.000,00

Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на стручни советодавни консултации од областа на правото

61.    

БИСЕРА СПАСОВА

Декември 2020

36.000,00

Графички дизајн

 

 

ОДГОВОР:  Записникот од 66 седница на Владата одржана на 20.4.2021г. сеуште не е усвоен, а по неговото усвојување истиот ќе биде јавно достапен и објавен на веб страната на Владата, на следниот линк: https://vlada.mk/vladini-sednici

ОДГОВОР: За прашањата од 1 до 4 сектор за јавни набавки има спроведено постапка за набавки на работи- асфалтирање на под на дел на објектот на Влада оглас бр.31/2018. Договорот за изведба на работи е склучен со ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД ГЛИГОР И ДР. ДОО како најповолен понудувач. Изведбата на работите се вршела во 2018 година. Договорот за изведба БР.4606-9786/18 од 29.11.2018 склучен согласно условите за начинот на изведба на работите утврдени во тендерската документација и фактурите во врска со набавката се доставени до барателов. Во врска со прашањата од 5 до 7, генералниот секретаријат не располага со информации бидејќи прашањата не се уредени со договорот, со оглед дека асфалтирање не е работа за која се бара одобрение за градба, а сите обврски за безбедноста и здравје при работа се законска обврска на изведувачот. Што се однесува за 8 прашање, согласно член 1 алинеја 2 на Одлуката за изменување на Одлуката за основање на СОЗР, една од повеќето услуги на службата е и тековно одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти. Но согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, член 5, Владата и Генералниот секретаријат не претставуваат орган на државната управа, а зградата навладата по имотен лист број 46923 е сопственост на Владата. Со оглед на наведените законски и подзаконски акти одржувањето го вршат дел СОЗР и дел Владата преку генералниот секретаријат.

ОДГОВОР: Во врска со прашањето број 1 и 2, од 2017 до 2020 Генералниот секретаријат има покренато 229 дисциплински постапки, со 63 мерки за дисциплинска одговорност во 2017, 104 во 2018, 43 во 2019 и 19 во 2020. Останатите постапки за дисциплинска одговорност се запрени, односно 37 во 2017, 61 во 2018, 12 во 2019 и 6 постапки се запрени во 2020 година. Во 2017 има 20 мерки со писмена опомена, 2018 има 7, во 2019 нема и 202 се 6 мерки со писмена опомена. Прашањето 4 кое се надоврзува со прашањето 10 имаме:2017 има 6 мерки со парична казна, 2018 35, 2019 се 31 и 2020 има 7 мерки. Во врска со прашањето број 5 од 2017 до 2020 нема мерки за распоредување на пониско ниво, додека само во 2018 е изречена 1 мерка престанок со работен однос, а во врска со шестото прашање. За прашањата 7 и 8 се пратени на надлежност до Агенција за администрација, а прашањето број 9 е на надлежност до Министерство за информатичко општество, за 10 прашање се наплатени вкупно 895,944 денари.

ОДГОВОР: ДПТУ констракшн инвесмент Груп доо Скопје има добиено помош за исплата на плати на вработениет : за 4 месец  2020 -275.500 денари, за 5 месец 2020 -225.665 ден, за 6  месец 2020-261.000 ден, за 11 месец 2020-510.181 ден и за 12 месец во 2020 износ од 530.198 денари. Што се однесува за исплатата, Владата ги плаќа само налозите кон фирмите кои се одставуваат од УЈП, па таа е надлежна за ова прашање и барањето е доставено на надлежност  на УЈП. Генерален секретаријат има листа со фирми за проверка на неисплатени плати и според истава оваа фирма се исплатени плати за 11 и 12 месец, додека за останатите месеци нема податоци во ГС, и е доставено на надлежност на УЈП.

ОДГОВОР: Владата согласно надлежностите за именување на директори/заменици директори, сите информации поврзани со именувања на функционери ги објавила во записниците од одржаните седници на Владата во делот на кадровските прашања  и тие се јавно објавени и достапни на веб страницата на Владата https://vlada.mk/sednici. Во  врска со првиот дел на барањето Владата на огласот има 5 апликации, сите навремено доставени од кои 2 се уредни меѓу кои и на избраниот кандидат, останатите 3 биле неуредни поради не доставен меѓународно признат сертификат или  уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години, согласно бараните документи по огласот.Владата на седницата одржана на 9.2..2021 донела Решение за именувањ ена директор на Агенцијата за филм кое е објавено во Сл.весник број 38/2021 година. Документацијата доставен по објавениот оглас со допис и препорачана пратка е вратена на лицата кои аплицирале. Генералниот секретаријат не располага со делот на баранаат информација  за фотокопија од документи на избраниот кандидат -Бојан Лазаревски. Со ниту еден материјален закон или подзаконски акт , Генералниот секретаријат како стручна служба на Владата, не е обврзан да ја создава, односно креира бараната информација во наведениот дел

ОДГОВОР: Владата јавно ги објави имињата на лица моментално ангажирани хонорарно во Владата согласно Договор склучен со Агенцијата за интелектуална сопственост АРТПИЦК Скопје, заверен под архивски број 4606-10610/12 од 30.11.2020 година и тоа на линкот : https://vlada.mk/angazmani-avtorski-dogovori.

ОДГОВОР: Oгласи за работа и СV не постаојат бидејќи се склучени авторски договори за кои не се објавуваат огласи.

ОДГОВОР:

АВТОРСКИ ДОГОВОРИ ЗА 2020 ГОДИНА

АВТОРСКИ ДОГОВОРИ ЗА 2020 ГОДИНА

Целосен преглед со период од кога до кога траел ангажманот, сума и опис

Реден број        Име и презиме             Датум ОД-ДО              Месечен паричен надоместок

(денари)          

1.Ивана Митрова     1.1.2020-30.6.2020-40.000,00,

1.7.2020-31.8.2020-40.000,00,

1.9.2020-31.12.2020-50.000,00 Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање, стручни советодавни консултации од областа на правото за потребите на генералниот секретар

2.Ирена Ивановска  1.1.2020-30.6.2020-60.000,00

1.7.2020-31.8.2020-60.000,00

1.9.2020-31.12.2020    60.000,00, Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

3.Игор Христов

1.1.2020-30.6.2020-40.000,00,

1.7.2020-31.8.2020-40.000,00,

1.9.2020-31.12.2020-50.000,00, Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

4.Јасмина Мишоска-Симов

1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020-30.000,00

1.9.2020-30.9.2020-30.000,00, Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на економијата и ревизијата за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

5.Софија Брајковски 1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020-25.000,00

1.9.2020-31.12.2020-25.000,00, Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и реализација на одговори поврзани со правни прашања за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

6.Игор Александровски         1.1.2020-30.6.2020-40.000,00

1.7.2020-31.8.2020-40.000,00

1.9.2020-31.12.2020    40.000,00       Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на правото за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

7.Татјана Петрушевска     1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020-25.000,00

1.9.2020-31.12.2020    25.000,00        Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирарање и презентација за координација на евроинтеграциите на Република Северна Македонија

8.Марјана Христова 1.1.2020-30.6.2020-20.000,00

1.7.2020-31.8.2020-20.000,00

1.9.2020-31.12.2020    20.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и консултации за правна регулатива за интеграција на Република Северна Македонија во Европска Унија

9.Дејан Смилевски   1.1.2020-30.6.202030.000,00-

1.7.2020-31.8.2020-30.000,00

1.9.2020-31.12.2020    30.000,00        Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

10.Драги Тодоров       1.1.2020-30.6.2020-42.000,00-

1.7.2020-31.8.2020-42.000,00

1.9.2020-31.12.2020    42.000,00       Анализа на инфомации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и советување од областа на геодезијата во процесот на денационализација за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

11.Драган Ристески 1.1.2020-30.6.2020 спецификација (1.000 денари од ден + патни трошоци)

1.7.2020-31.8.2020 спецификација (1.000 денари од ден + патни трошоци)

1.9.2020-31.12.2020    спецификација (1.000 денари од ден + патни трошоци)              Аудио снимање, складирање во електронски запис со конвертирање од аналоген во дигитален систем за потребите на Владата на Република Северна Македонија

12.Моника Стефановска     1.1.2020-30.6.2020-20.000,00

1.7.2020-31.8.2020-20.000,00

1.9.2020-8.10.2020      20.000,00        Мониторинг, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирарање и презентација,  за медиумско известување

13.Ивица Димитровски        1.3.2020-31.12.2020    80.000,00        Координатор за дигитализација на ниво на Република Северна Македонија

14.Ангела Поп Зариева          1.2.2020-31.5.2020-30.000,00

1.6.2020-31.8.2020-30.000,00

14.12.2020-31.12.2020              30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на стручни советодавни консултации од областа на правото

 1. Маја Сиљаноска 1.3.2020-31.12.2020 60.000,00 Компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

16.Мирјана Лазова   1.1.2020-30.6.2020-20.000,00

1.7.2020-31.8.2020       20.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање – надворешен член за следење на постапките на Комисијата за денационализација

17.Еркан Рамадани  1.12.2020-31.12.2020 35.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на стручни советодавни консултации од областа на правото

18.Џејљан Исени         1.1.2020-9.1.2020-25.000,00

                Административни и нормативно – правни  работи од делокругот на работата на човечки ресурси

19.Игор Ивановски   1.1.2020-30.6.2020-60.000,00

1.7.2020-31.8.2020-60.000,00

1.9.2020-31.12.2020    60.000,00       Изготвување и ревизија на проекти за енергетска ефикасност согласно програмата на Владата на Република Северна Македонија за намалување на аерозагадувањето

20.Даниел Цветановски      1.3.2020-31.5.2020       25.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на економијата за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

21.Михаела Козар-Бајалџиева         1.1.2020-30.6.2020-40.000,00

1.7.2020-31.8.2020-40.000,00

1.9.2020-31.12.2020    40.000,00       Анализа на медиумско известување и изготвување на извештај со елаборирање за работата на Владата на Република Северна Македонија

 1. Тања Тасевска 18.3.2020-31.12.2020 27.000,00        Консултации и давање совети за надминување на кризата предизвикана од КОВИД 19
 2. Симона Ивановска 1.1.2020-13.2.2020       20.000,00        Развој, истражување, анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на правото, за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
 3. Али Јусуфи 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и консултации од областа на меѓунационалните односи, за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија25.000,00

25.Јасмина Младеновска-Георгиевска       1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020- 25.000,00            Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на економијата за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

26.Викторија Волак 1.4.2020-30.4.2020     6.000,00           Толкување на знаковен јазик на прес конференции

27.Виолета Згонц     1.5.2020-30.6.2020      6.000,00           Толкување на знаковен јазик на прес конференции

 1. Марија Башевска-Стојановска 1.4.2020-30.6.2020     6.000,00           Толкување на знаковен јазик на прес конференции

29.Јелена Милосављњвиќ    1.4.2020-30.6.2020     6.000,00           Толкување на знаковен јазик на прес конференции

30.Даниела Дичоска 1.4.2020-30.6.2020- 6.000,00

23.9.2020-31.12.2020 6.000,00

14.500,00 Толкување на знаковен јазик на прес конференции за потребите на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

31.Џенис Сулимани  1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020       25.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и советување за политички прашања на министерот задолжен за дијаспора

32.Софија Илиевска 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и советување за прашања поврзани со Националната комисија на УНЕСКО на Република Северна Македонија во Кабинетот на министерот задолжен за дијаспора

33.Александра Порчу-Фрчкоска     1.1.2020-30.6.2020-20.979,00

1.7.2020-31.8.2020- 20.979,00Анализа на информации и податоци, техничка подготовка и генерирање на база за податоци за потребите на министерот без ресор задолжен за дијаспора

34.Марио Михајлов  1.1.2020-30.6.2020-35.864,00

1.7.2020-31.8.2020       35.864,00         Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и советодавни консултации од економски и финансиски аспект за потребите на Кабинетот на министерот задолжен за дијаспора

35.Борис Ефтимовски 1.11.2020-31.12.2020           45.000,00        Советувања во областа на стратешки комуникации, вклучително анализи, стручни мислења, документи, материјали и информации

36.Лулјета Клица     1.11.2020-31.12.2020  35.000,00        Превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик

37.Доријан Миловановиќ     1.11.2020-31.12.2020  35.000,00        Обработка на фото и видео материјали за потребите на заменик-претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции

38.Владимир Цветковиќ     1.11.2020-31.12.2020  60.000,00       Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање – Претседател на ИКТ совет

39.Љупчо Каров 1.1.2020-30.6.2020-42.000,00

1.7.2020-31.8.2020       42.000,00Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирарање, презентација и ширење на информации врз јавноста како широк аудиториум

40.Адела Кацарова  1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020-25.000,00

15.10.2020-31.12.2020-25.000,00

27.000,00 Реализација на прес активности

 1. Марија Липтова 1.1.2020-30.6.2020-35.000,00

1.7.2020-31.8.2020       35.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и консултации за стратешки комуникации и социјални медиуми

42.Бојана Мијовиќ-Христовска      1.1.2020-30.6.2020-35.000,00

1.7.2020-31.8.2020       35.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање за социјални медиуми.

43.Зурија Мемедова 1.1.2020-31.1.2020     40.000,00       Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на оперативно-техничка поддршка на министерот без ресор, Музафер Бајрам задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија

44.Сабина Зекир 1.1.2020-30.6.202030.000,00-

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на имплементирањето, целите и активностите на акциските планови на стратегијата на Ромите и техничко-оперативна поддршка на министерот без ресор, Музафер Бајрам задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија

45.Аздријан Мемедов 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на  оперативно-техничка поддршка на министерот без ресор, задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија

46.Дамир Ибраимоски          1.2.2020-30.6.2020-40.000,00          

1.7.2020-31.8.2020-40.000,00           

1.9.2020-31.12.2020    40.000,00       Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање на оперативно-техничка поддршка за потребите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

 1. Медине Чоти 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на министерот без ресор

48.Емрије Муртезани1.1.2020-30.6.2020-30.000,00    

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Истражување, анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на министерот без ресор

 1. Фестим Положани1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на министерот без ресор

 1. Садије Иљази 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Истражување, анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на министерот без ресор

51.Ерсан Фетиков     1.1.2020-30.6.2020-36.800,00

1.7.2020-31.8.2020       36.800,00         Анализа на информации и податоци на содржините стекнати на средби со странски инвеститори за изготвување на извештај со елаборирање и следење на медиумска застапеност на Кабинетот на министерот без ресор во секојдневниот печат

52.Абдулбахри Исмаили      1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за организирање средби и присуство на истите, изготвување на база на податоци од потенцијални странски инвеститори

53.Семра Вејселоска 1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020       25.000,00        Анализа на информации и податоци за организирање на средби и состаноци и присуство на истите, изготвување база на податоци за потенцијални инвеститори за потребите на Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции

54.Фатлинд Селмани            1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и советување за истражување на пазари

55.Артон Бајрами    1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и советување за истражување на пазари

56.Шаќир Тершани  1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување техничка поддршка на Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашни претпријатија

57.Берат Селими       1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020       30.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување техничка поддршка на Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашни претпријатија

58.Филип Јаневиќ      1.1.2020-10.2.2020- 30.000,00           Анализа на информации и податоци  на содржините стекнати на средби со странски инвеститори за изготвување извештаи со елаборирање за состојбите за подобрување на бизнис-климата во Република Северна Македонија

59.Шпенди Винца      11.1.2020-30.6.2020-27.000,00

1.7.2020-31.8.2020-27.000,00

1.9.2020-31.12.2020    27.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за генерирање база на податоци и техничка поддршка за потребите на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија

60.Арменд Фазлиу   1.1.2020-30.6.2020-27.000,00

1.7.2020-31.8.2020-27.000,00

1.9.2020-31.12.2020    27.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за генерирање база на податоци и техничка поддршка за потребите на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија

61.Нертиља Питерка Весели 1.1.2020-30.6.202025.000,00-

1.7.2020-31.8.2020-25.000,00

1.9.2020-31.12.2020    25.000,00        Авторизиран превод од македонски на албански јазик и обратно

 1. Хелидон Кица 1.2020-9.1.2020 27.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за генерирање база на податоци и техничка поддршка за потребите на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија

63.Александар Дединец        1.1.2020-31.5.2020-80.000,00

1.6.2020-31.8.2020-80.000,00

1.9.2020-31.12.2020    80.000,00        Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор

64.Дарко Јаневски     1.1.2020-31.5.2020-80.000,00

1.6.2020-31.8.2020-80.000,00

1.9.2020-31.12.2020    80.000,00        Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор

65.Митко Андреевски            1.9.2020-31.10.2020    без надомест Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање од областа на енергетиката

66.Бобан Ивановски 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.12.2020    30.000,00        Кибернетска апликација за администрирање на  информатичките технологии со консултации во Кабинетот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

67.Ванчо Узунов14.9.2020-31.12.2020         53.000,00        Координација на активностите поврзани со регионалната економска интеграција на Република Северна Македонија со позиција (ШЕРПАС) – национален координатор за МАП и РЕА, како и поддршка на активностите на тимот за скрининг и преговори

 1. Јетон Садики 10.2.2020-30.6.2020-20.000,00

1.7.2020-31.08.2020   20.000,00

                Стручен труд – Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање за организација на настани

69.Сандра Иванова  11.2.2020-30.6.2020-23.000,00

1.7.2020-31.12.2020    23.000,00

                Стручен труд – Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање од областа на правото поврзани со седниците на Владата на Република Северна Македонија

70.Милан Јовановиќ 11.2.2020-30.6.2020-23.000,00

1.7.2020-31.12.2020    23.000,00        Стручен труд – Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање за соработка со домашни компании од областа на економијата

71.Миодраг Петрушевски   15.1.2020-30.6.2020  36.000,00

1.7.2020-31.08.2020   36.000,00        Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирарање, презентација, советодавни инструкции и ширење на информации за информирање на јавноста преку нови медиуми

 

 1. Андреја Стојковски 1.1.2020-30.6.2020- 42.000,00 Стрчен труд во процесот на „Скрининг“ и преговори во Европската Унија

73.Бејтула Мустафа 1.1.2020-30.6.2020-30.000,00

1.7.2020-31.8.2020-30.000,00

1.9.2020-31.12.2020    30.000,00        Анализа на информации и податоци, техничка подготовка и изработка на база на податоци за потребите на портпаролот

74.Драган Каровски 1.1.2020-30.6.2020-25.000,00

1.7.2020-31.8.2020       25.000,00        Анализа на информации и податоци за изготвување на техничка поддршка на националниот координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија

75.Ана Трпеска 1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.8.2020

1.9.2020-15.10.2020

16.10-3.11.2020 -29.000,00- 45.000,00

                Организација и ПР координација на настани и внатрешни комуникации за потребите на Кабинетот на министерот без ресор задолжен за комуникации, отченост и транспарентност

Анализа на информации и подататоци за изготвување на извештај со елаборирање за односите со јавност и за комуникација со медиумите и со јавноста.

 1. Никола Зафиров

                1.11.2020-31.12.2020  25.000,00Реализација на прес активности

 1. Вјоса Исмаили

                1.1.2020-30.6.2020

30.6.2020-14.10.2020  -29.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за организација на настани

 1. Дејан Боболески

13.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020-27.000,00- 30.000,00

                Стручен труд – публицистичко дело: прес пишување

 1. Вероника Мароска-Леова 1.1.2020-10.2.2020

                30.000,00 Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација, за медиумско известување, односи со медиуми и прес служба

 1. Горан Младеновски 1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    14.500,00- 30.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и медиумски мониторинг

81.Стефан Жеваировски     1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    25.000,00 – 28.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и презентација – асистент на портпаролите, односи со медиуми и прес служба

82.Бранислав Стојановски 1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    30.000,00        Реализација на прес активности

83.Бисера Спасова    21.12.2020-31.12.2020              36.000.00        Графички дизајн

84.Виктор Иванов

1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    27.000,00- 30.000,00              Уметнички труд – Фотограф на настани

85.Мајда Бошњак-Атанасовска    1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-30.9.2020      33.000,00- 35.000,00

                Други кинематографски дела – видеопродукција со видеомонтажа, за потребите на Кабинетот на министерот без ресор задолжен за комуникации, отченост и транспарентност

86.Мартин Мицев

1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    33.000,00- 36.000,00              Подготовка и објавување содржини на социјални медиуми

87.Викторија Николовска  1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    29.000,00 Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци  за информирање на јавноста преку нови медиуми

88.Тамара Зафировска

1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    28.000,00 – 30.000,00

Подготовка и објавување содржини од јавен интерес преку социјалните медиуми и веб-страницата на Владата

89.Оливер Костоски 1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    36.000,00        Графички дизајнер

90.Стојанчо Цветановски 1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    33.000,00/ 36.000,00             Техничко лице за тон и видео за техниката во Влада на Република Северна Македонија

91.Предраг Стојановски       1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    33.000,00-36.000,00 Техничко лице за тон и видео за техниката во Влада на Република Северна Македонија

92.Жарко Трајаноски1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020/14.500,00/42.000,00

                Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација за координација на медиумски мониторинг

 1. Петрит Сарачини 1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    /14.500,00/ 42.000,00

                Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и презентација за координација на медиумски мониторинг

94.Нико Китани        1.1.2020-30.6.2020, 1.7.2020-31.12.2020-30.000,00

Медиа мониторинг

95.Стефан Ристески             1.1.2020-30.6.2020      30.000,00        Медиа мониторинг, анализа на медиумски содржини за изготвување извештај со елаборирање

96.Никола Тренчевски

1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    25.000,00

– 27.000,00

Медиа мониторинг на Владата

97.Леон Бакрачески 1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-14.10.2020- 29.000,00

– 42.000,00    Организација на прес конференции

98.Тони Гравчевски 1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020-39.000,00

42.000,00Организатор на продукција-

 

99.Владимир Василевски    1.11.2020-31.12.2020  42.000,00       Монтажа на видеозаписи

100.Трајче Камчески

1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020-14.500,00

– 27.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање и медиумски мониторинг

 1. Мимоза Петреска-Георгиева 13.1.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020-15.000,00

– 30.000,00 Стручен труд-публицистичко дело: прес офицер, известување за медиуми

102.Дејан Трпчевски 26.10.2020-31.12.2020              36.000,00

                Други аудио-визуелни – Монтажа на видео записи

 1. Елена Вишка

                1.4.2020-30.6.2020

1.7.2020-31.12.2020    29.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање за организација и модерирање на настани

 1. Теодора Цветковска 1.4.2020-31.5.2020      14.500,00         Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање, презентација, советодавни инструкции и ширење на информации за информирање на јавноста преку веб-страницата koronavirus.gov.mk
 2. Демијан Хаџи-Ангелковски 1.4.2020-31.5.2020 29.000,00        Акумулирање, средување и анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање, презентација, советодавни инструкции и ширење на информации за информирање на јавноста преку веб-страницата koronavirus.gov.mk

106.Соња Јанковска 1.10.2020-31.12.2020 22.000,00,Техничка подготовка на податоци поврзани со човечки ресурси и одржлив развој

107.Нина Чоловиќ     1.10.2020-31.12.2020/25.000,00,Истражување, анализа и следење на податоци поврзани со човечки ресурси и одржлив развој

 1. Константин Битарков 15.9.2020-31.12.2020/40.000,00 Истражувања и анализи поврзани со антикорупциското законодавство и политиките во државата, истражувања и анализи поврзани со организацијата на јавниот сектор и службеничкиот систем, транспарентноста и отвореноста на јавните органи, како и подготовка на кратки брифови за тековните состојби во борбата против корупцијата и препораките на меѓународната заедница (Совет на Европа, Европска Унија, Организација за економска соработка и развој, Организација за безбедност и соработка во Европа и други), академската сфера и невладиниот сектор

109.Милаим Амети

1.9.2020-15.10.2020

16.10.2020-3.11.2020  45.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај, елаборирње, изготвување стручни мислење, документи, материјали во областа на финансиски работи

 1. Александар Талимџиоски 1.9.2020-15.10.2020

16.10.2020-3.11.2020  45.000,00

                Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај, елаборирње, изготвување стручни мислење, документи, материјали во областа на финансиски работи

 1. Благоја Блажевски 8.1.2020-31.8.2020      35.000,00        Фотографирање и видеоснимање за потребите на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата
 2. Ангел Павловски 8.1.2020-31.8.2020      35.000,00        Фотографирање и видеоснимање за потребите на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата
 3. Павле Гацов 10.2.2020-30.6.2020   40.000,00       Анализа на информации, податоци, документи и материјали за изготвување извештај, елаборирање со советување во областа на финансиски работи
 4. Марјан Николов 10.2.2020-30.6.2020   40.000,00       Анализа на информации, податоци, документи и материјали за изготвување извештај, елаборирање, советување со стручни мислења во областа на економијата
 5. Горан Марковски 10.2.2020-30.6.2020   15.000,00         Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање од областа на градежните работи
 6. Стефани Арсовска 1.1.2020 – 13.2.2020    30.000,00        Анализа на информации и податоци за поддршка на процесот за поголемо искористување на ЕУ фондовите во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство, во потесна соработка со посебниот советник за земјоделство, шумарство и водостопанство при Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

 

ОДГОВОР: Податоци кои се однесуваат само за буџет на Влада :Субвенции на Јавни претпријатија -135,000,000, разни трансфери 11.965.204,000 вкупно за поптпрограма П1- 12.100,204,000 ден. По групи трошоци: исплати по Одлуки на Владата -1.522.183.148, домашна платежна картичка-1.629.521.462, за НВО-28.912.895, плати-6.255.345.188 , подршка на пензионерите, невработени и студенти-1.518.840.000, инвестиции-1.055.221.507, вкупно -12.010.024.201. Други информации се објавени на линковите на Министерство за финансии на отворени финансии:https://open.finance.gov.mk/mk/home, во делот ковид-19 каде се дадени сите исплати , донации , набавки во врска со пандемијата на Владата и останатите институции. Исто така и на веб сајот за коронавирус: https://koronavirus.gov.mk, во делот на економските мерки со извештај ни со подтаоци за генерален секретаријат според физички и правни лица.

ОДГОВОР: Протоколи кои произлегуваат од планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот се јавно достапни и објавени на :vlada.mk/protokoli-koronavirus.

ОДГОВОР: Процесот на евалуација тече членовите на комисијата ги разгледуваат апликациите во хартија и податоците се внесуваат во евалуациони табели, кои подоцна ќе се користат за да се направи селекција на апликации кои исполнуваат услови од повиков, додека средствата ќе се исплатат откако ќе се провери техничката документација на секој апликант, и дали ги исполнува условите со проверка од Агенцијата за вработување (дали бил вработен во 2020), УЈП (дали го исполнува условот да има просечни примања под 15.000 ден во 2020), како и во МТСП (дали е корисник на социјална помош). Значи исплата на срредствата треба да се очекува околу 1 јули.

2020 година

ОДГОВОР: Условите и постапката за стекнување со финансика поддршка на естрадните уметници се утврдени во Одлуката на Владата бр. 44-12090/1 од 15 декември 2020 година, донесена на 28та владина седница. Предметната одлука е јавно достапна, односно истата е објавена во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 297 од 15 декември 2020 година.

ОДГОВОР: Во прилог на овој допис доставуваме преглед на објавени огласи за бараниот период. Воедно укажуваме дека постапката за избор на функционери се уште не е завршена, како би доставиле биографии, мотивациони писма и планови за работа на именуваните лица.

Огласите за избор се објавени на веб страната на Владата на Република Северна Македонија како и Записниците од одржаните седници на Владата во делот на кадровските прашања се јавно достапни и објавени на следниот линк https://vlada.mk/vladini-sednici.

 

1.                

Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер“ и „Коха “на 13.10.2020 г. (вторник), трае до 27.10.2020 г.

2.                

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 30.10.2020 г. објавен (петок), трае до 5.11.2020 г.

 

ИСПРАВКА на Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха“ на 5.11.2020 г.трае до 12.11.2020 г.

 

3.                

Јавен оглас за именување заменик на директорот на Управата за финансиска полиција  објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 30.10.2020 г. објавен (петок), трае до 5.11.2020 г.

4.               

Јавен оглас за именување 3 (три) неизвршни членови на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 30.10.2020 г. објавен (петок), трае до 13.11.2020 г.

5.                

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 30.10.2020 г. објавен (петок), трае до 13.11.2020 г.

6.                

Јавен оглас за именување директор на Управата за јавни приходи, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 5.11.2020 г. објавен (четврток), трае до 11.11.2020 г.

7.                

Јавен оглас за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 20.11.2020 г. објавен (петок), трае до 26.11.2020 г.

8.                

Јавен оглас за именување директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 20.11.2020 г. објавен (петок), трае до 30.11.2020 г.

9.                

Јавен оглас за именување директор на Државниот просветен инспекторат, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 20.11.2020 г. објавен (петок), трае до 4.12.2020 г.

10.             

Јавен оглас за именување директор на КПУ Затвор Идризово, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 20.11.2020 г. објавен (петок), трае до 30.11.2020 г.

11.              

Јавен оглас за именување директор на Управата за извршување на санкции, објавен во дневните весници  „Слободен печат“, „Вечер прес“ и „Коха “на 20.11.2020 г. објавен (петок), трае до 30.11.2020 г.Исправка на 21.11.2020г.

 

ОДГОВОР:

 1. Во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2018 година, ставка 463-Трансфери до невладини организации, не беа предвидени средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, поради што во 2018 година Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија не објави оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации. Во Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.207/19) не е утврдено право на жалба. До Генералниот секретаријат доставени се две жалби:
 • бр.08-3227/1 од 15.10.2019 година, на Здружение за промоција на регионална соработка „22 Нентори“ Битола и
 • бр.44-8224/1 од 21.10.2019 година, на Фондација за развој на локалната заедница Штип.
 1. Во прилог се доставува: Жалба бр.08-3227/1 од 15.10.2019 година на Здружението за промоција на регионална соработка „22 Нентори“ Битола и Известување бр.44-8221/2 од 18.10.2019 година на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Жалба бр.44-8224/1 од 21.10.2019 година на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Известување бр.44-8224/2 од 25.10.2019 година на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
 2. Во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2018 година, ставка 463-Трансфери до невладини организации, не беа предвидени средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации. На седницата одржана на 3.10.2019 година, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РСМ“ бр.207/19). Со оваа одлука се врши распределба на 11.690.842,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 040.01-Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фондации:

Бр.

Архивски број

Здружение/фондација

 

Проект

Доделени средства

Приоритет 1: Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните

1.         

29-61/1

Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците, Скопје

Квалитетни услуги за успешна инклузија

600.000.00

2.        

29-78/1

Здружение за подршка и развој Хуманост, Скопје

Социјално претпријатие ХуманаС

600.000,00

3.        

29-187/1

Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА, Скопје

Зајакнувње на капацитетите на Агеницјта за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија за развој на социјалното претприемништво

599.950,00

Приоритет 2: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската Унија

4.       

29-102/1

Коалиција на младински организации СЕГА, Прилеп

Младите и европските вредности

599.460,00

5.        

29-119/1

Здружение Младински сојуз, Крушево

Европски вредности за иднината на Југоисточна Европа

599.766,00

Приоритет 3: Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата

 

6.        

29-70/1

Црвен крст на Република Македонија, Скопје

Борба против трговија со луѓе

596.496,00

Приоритет 4: Јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа

7.        

29-167/1

Здружение на Лезбејки, Геј, Бисексуалци/ки и Трансексуалци/ки ЛГБТ Јунајтед, Тетово

Зајакнување на соработката и довербата помеѓу ЛГБТИ заедницата и локалните самоуправи

411.637,00

8.        

29-192/1

Прва детска амбасада во светот Меѓеши, Скопје

Транснационална коалиција на граѓански организации на Југоисточна Европа за заштита на жени и деца од трговија со луѓе и родово базирано насилство СТОП

594.557,00

9.        

29-83/1

Асоцијација за демократски развој на Ромите Сонце АДРР Сонце, Тетово

Од акција до еднакви права на Ромите

599.519,00

Приоритет 5: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија

10.    

29-139/1

Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје

E-learning за дислексија

600.000,00

11.      

29-63/1

Фондација за одржлив економски развој – Преда Плус, Прилеп

Пред-акцелераторска програма за поддршка на стартапи

540.000,00

12.     

29-28/1

Здружение за умножување на слободни содржини Споделено знаење, Скопје

Образование преку Википедија

571.319,00

13.     

29-46/1

Здружение на ивалидите Шпреса, Скопје

Зголемување на образовното ниво на младите лица со попреченост во полето на информатичката технологија

569.000,00

Приоритет 6: Реформи во правосудството

 

14.    

29-110/1

Институт за евопска политика ЕПИ, Скопје

Партнерство Јустиција – вградување на европските стандарди во правосудниот систем

599.138,00

Приоритет 7: Целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување

15.     

29-21/1

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива АДИ, Гостивар

Преку мултикултурни општини градиме едно општество

600.000,00

16.     

29-105/1

Здружение на граѓани за промовирање и зачувување на културните вредности – Легис, Скопје

Мултикултурните вредности на Охридскиот рамковен договор

600.000,00

17.     

29-158/1

Здружение за млади и култура Креативни и активни, Струга

Милиони гласови за една цел – СоЖиВот

600.000,00

18.     

29-190/1

Здружение ДРИТА АГВ, Гостивар

Заедно ги водиме младите во иднина на здрави животни навики

600.000,00

Приоритет 8: Намалување на аерозагадувањето

 

19.     

29-198/1

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД, Скопје

Чиста енергија за чист воздух

600.000,00

20.   

29-12/1

Здружение на граѓани и фондации Дитуриа, Кичево

Чиста средина за подобра наша иднина

600.000,00

 

На 18.10.2019 година беа потпишани 20 договори за обезбедување финансиска поддршка, а следењето на спроведувањето на проектите се врши од страна на вработените во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија-Сектор за анализа на политиките и координација.

 1. Следењето на спроведувањето на финансираните проекти се врши согласно договорот за обезбедување финансиска поддршка и Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ” бр. 130/07). Во прилог се доставува копија од еден од потпишаните договори за финансиска поддршка (договор бр.29-61/2 од 18.10.2019 година).
 2. Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16.4.2019 година ја разгледа Информацијата за финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година и планирани средства во 2019 година, подготвена од Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата и разгледана на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на 11.седница одржана на 19.3.2019 година, која е достапна на следниот линк:

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/1.Informacija%20za%20finansiranje%2014.3.2019.pdf

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на 13.седница одржана на 4.7.2019 година ја разгледа и Информацијата за финансиска поддршка на здруженија и фондации во 2017 година, подготвена од Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата, која е достапна на следниот линк:

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/7.1.Informacija%20za%20finansiranje%20NVO%202017.pdf

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на 17.седница одржана на 25.11.2019 година разгледа Нацрт-Анализа на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на  Република Северна Македонија (од 2017 год. до прва полoвина на 2019 год.) со Компаративна анализа на моделите за државно финансирање од други земји и Предлог-модел на фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ-проекти во РСМ, за која во тек е консултативен процес со граѓанските организации.

 

 1. Покрај раководителот на Секторот за анализа на политиките и координација, како и помошник раководителот на Секторот за анализа на политиките и координација за соработка со НВО, во текот на 2019 година во Одделението имаше вкупно пет вработени (еден виш соработник, три помлади соработници и еден архивар).

ОДГОВОР: Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски, во придружба на претседателот на СДСМ, Зоран Заев и директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски, оствари средба со Вселенскиот Патријарх г.г Вартоломеј во седиштето на Цариградската Патријаршија во Истанбул. Средбата се оствари како резултат на поканата што Вселенскиот Патријарх ја упати до Зоран Заев додека тој беше премиер на Република Северна Македонија. Средбата со Вселенскиот Патријарх се договораше подолг период, а во меѓувреме Оливер Спасовски беше избран за премиер на преодната влада.  Трошоците за хотелското сместување ги подмири лично претседателот на СДСМ Зоран Заев, додека трошоците за авиобилетите за претседателот на СДСМ и неговото обезбедување ги плати СДСМ.

ОДГОВОР:

 1. На 31.12.2016 год. – 295 вработени

          На 29.02.2020 год.  – 276 вработени

 1. На 31.12.2016 год. – 10 лица

          На 29.02.2020 год.    – 23 лица

 1. На 31.12.2016 година – 6 лица

          На 29.02.2020 година  – 75 лица

ОДГОВОР: Стручните служби на Генералниот секретаријат на Владата, постапувајќи по барањето, се обратија до Кабинетот на Заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, од каде што ни беше доставен одговор. Генералниот секретаријат го разгледа Вашето барање и постапи согласно член 20 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), односно во продолжение, Ви го дава следниот одговор на Вашето барање:

 Постапката за избор на посебни советници во кабинетот на заменик-претседателот на Владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот, човечки ресурси и одржлив развој, Љупчо Николовски, е сеуште во процедура. Кога ќе заврши постапката, јавноста ќе биде информирана, имињата на посебните советници и сите податоци, ќе бидат транспарентно објавени на веб страната на Владата на РСМ.

ОДГОВОР:

 1. Во периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година имаше реализирано вкупно 21 вработување на определено време.
 2. Овие лица беа вработени по претходно објавен оглас и во зависност од работното место, беа потребни различни критериуми, услови и образование. Дел од примерите од огласите за вработување на определено време:

–  стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки (сметководство и ревизија); познавање на англиски јазик; работа со компјутери; без работно искуство;

–  стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Факултет за земјоделски науки и храна; познавање на англиски јазик; работа со компјутери; работно искуство најмалку 1 година во струката;

–  стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/2 степен – Правни науки; познавање на англиски јазик; работа со компјутери; работно искуство од најмалку 5 години во струката; и слично

3.    Во периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година имало вкупно 35 ангажирани лица на       определено време преку агенција за привремени вработувања, односно овие лица се ангажирани без претходно објавен јавен оглас.

ОДГОВОР: Во тек е постапка по оглас број 01/2020 година, за избор на посебни советници,  распишан од страна на Генералниот секретаријат – Влада на Република Северна Македонија. Постапката за избор не е завршена

ОДГОВОР: За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, именувани се:

– Ветон Мурати

– Владо Недановски

– Никола Рилак

– Зоран Саздовски.

Решението за именување е објавено во Сл.весник на РСМ бр.257/2020.

ОДГОВОР: Наведената страница е јавно достапна со конечна листа на корисници на финансиска поддршка со податок за името и презимето на корисникот и банката издавач на ДПК, а листа која ГС ја објавува на www.kupuvamdomasno.gov.mk, што е пропишано во член 4 став (10) од Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба .

ОДГОВОР: finansiskimerki@gs.gov.mk e e-пошта која ја гледаат само ГС и МФ.

ОДГОВОР: Со отворање на веб страницата и насловот за кого е наменета оваа мерка се образложени критериуми на кого се однесува и колкава е поддршката.

ОДГОВОР: ГС во 2020 нема користено средства од буџетската резерва ниту е направена прераспределба на средства, за прашањата под точка 1, за точка 2, јавни набавки поврзани со пандемијата се јавно достапни на порталот Отворени финансии или линк https://open.finance.gov.mk/mk/home во делот Ковид-19, дел -набавки, или линк, https://finansiskatransparentnost.koronavirus.gov.mk/#/contracts-details. за прашањата под точката 3 во рамки на буџет е предвидена посебна програма П1 која е наменета за спречување со Ковид криза.

ОДГОВОР: Сите огласи за вработување се јавно достапни на страницата https://www.otvorenipodatoci.gov.mk/datarequest,.

ОДГОВОР: За начин на реализација на наведената мерка од 4 сет мерки за справување со ковид подготвен е Закон за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија , корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, а ќе се отпочни со реализација на мерките согласно одредбите во законов. Останатите информации се јавно достапни на https://kupuvamdomasno. gov.mk /mk.

ОДГОВОР: Eстрадни уметници-апликанти 379, а добиле финансиска поддршка 58, филмски работници -апликанти 87 а добиле 61, културни работници аплицирале 21 а добиле 3 лица.